ขอขอบคุณบันทึก http://gotoknow.org/blog/nurqakm/58717 ที่ช่วยกระตุ้นให้ผมเขียนบันทึกนี้

       ผมมองว่า benchmarking อาจถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ KM อย่างหนึ่ง      และเทียบเคียงได้กับ "เพื่อนช่วยเพื่อน" (Peer Assist - PA)     แต่ benchmarking มีรายละเอียดมากกว่า เป็นพิธีรีตองกว่า

       ทั้ง benchmarking และ PA ในสายตาของผม เป็นวิธีเรียนลัด     เรียนจากผู้ที่ทำเรื่องนั้นได้ดีอยู่แล้ว     เป็นหัวใจอย่างหนึ่งของ KM   

        Internal Benchmarking อย่างที่ท่านรองฯ พิชิตเล่าในบันทึกข้างต้น     จะได้ผลดี ต้องสร้างบรรยากาศเชิงบวก เพื่อการ ลปรร.     ต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นบรรยากาศของการเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใคร      และเกิดปมด้อย หรือเกิดการดูถูกดูหมิ่นกัน     อันเป็นบรรยากาศเชิงลบ     นี่คือทักษะ KM ที่ "คุณอำนวย" และ "คุณเอื้อ" จะต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศเชิงบวก  บรรยากาศของการ ลปรร.     บรรยากาศของการขับเคลื่อนสู่การพัฒนางาน และพัฒนาคน

        ถ้าเมื่อไรก็ตาม ที่ benchmarking หรือ PA เกิดจากการยัดเยียดโดยผู้บริหาร  ไม่ใช่เพราะผู้ปฏิบัติอยากเรียนรู้ เพื่อให้ตนเองปฏิบัติงานได้ดีขึ้น     ความเสี่ยงต่อบรรยากาศเชิงลบจะสูงมาก

        ถ้าผู้ปฏิบัติงาน มอง benchmarking / PA เป็นเครื่องมือสู่อนาคตการปฏิบัติงานที่ได้ผลดีกว่า  สู่การเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมงาน     โอกาสเกิดบรรยากาศเชิงบวกก็จะสูงมาก

วิจารณ์ พานิช
๑๑ พย. ๔๙