โครงการ "ลปรร" เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ ๕ ( HA_KM5)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Best Practice in Infectious Control

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่าย   ครั้งที่ 5 (HA_KM5)
1.      ชื่อโครงการ  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเครือข่าย  ครั้งที่ 5
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์บริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HACC )
3.  หลักการและเหตุผล
ตามที่ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( HACC)  ได้รับมอบหมายจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ. ) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ   โรงพยาบาล และได้ดำเนินการประเมินองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลซึ่งให้บริการระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่  5  ในหัวข้อ การเฝ้าระวังการติดเชื้อ ในลักษณะการแบ่งปันความรู้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 จึงเรียนมาเพื่อโรงพยาบาลเครือข่ายโปรดเตรียมตัวครับ จันทร์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( HACC_KKU_KM)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)