หัวใจของการเลี้ยงผึ้ง คือ หลักการจัดการรังผึ้งซึ่งผู้เลี้ยงผึ้งจำเป็นที่จะต้องรู้จักและเข้าใจชีววิทยาต่างๆของผึ้ง รู้จักแหล่งอาหารตามธรรมชาติ รู้จักการจัดการประชากรของผึ้งให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  รู้จักป้องกันกำจัดศัตรูชนิดต่างๆของผึ้ง  รู้จักป้องกันผึ้งจากปัญหาเคมีกำจัดแมลง  ตลอดจนเป็นคนช่างสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผึ้ง  เพื่อให้ทราบว่าผึ้งต้องการอะไร ดังนั้นครูที่ดีที่สุดสอนให้เรารู้จักการเลี้ยงผึ้งนั่นก็คือผึ้งนั่นเอง

: นางสาวอ้อยทิพย์  คำป้อง  ID46311700