ในฐานะเป็นผู้ดูแลทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2550 ถึง 16 ธันวาคม 2548 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.moe.go.th/wijai/research%20news.html