ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3)

มีเรื่องหนึ่งที่ได้มีการหารือกันคือ เรื่องการลงรับหนังสือและนำเสนอผู้บริหาร

     วันนี้ได้มีการประชุมสรุปการจัดทำคำอธิบายลักษณะงานของสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มีเรื่องหนึ่งที่ได้มีการหารือกันคือ เรื่องการลงรับหนังสือและนำเสนอผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี)

      ขั้นตอนเดิม

  •    เจ้าหน้าที่ธุรการลงรับเรื่อง
  •    แยกเรื่องไปตามงานที่เกี่ยวข้อง (งานบุคคล งานบริการการศึกษา เป็นต้น)
  •    เจ้าหน้าที่ในงานเกษียณเรื่อง
  •    เสนอมาที่เลขานุการ เพื่อผ่านเรื่องให้ผู้บริหาร

      ขั้นตอนใหม่

  •    เจ้าหน้าที่ธุรการลงรับเรื่อง
  •    เสนอมาที่เลขานุการคณะ เพื่อผ่านเรื่องให้ผู้บริหาร  

     ในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ พยายามลดขั้นตอนในการทำงานให้สั้นลง ตามที่เคยเขียนไว้ใน Blog

http://gotoknow.org/archive/2005/10/01/16/28/32/e4805  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)

http://gotoknow.org/archive/2005/10/19/17/02/16/e5614  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (2)

เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวขึ้นครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)