วันนี้ทำงานที่ค้างจากเมื่อวานนี้ คือการตกแต่งแฟ้มค่ะ ในช่วงบ่ายช่วยพี่ๆรวบรวมข้อมลูจากการวิจัยค่ะโดยการสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามและคิดป็นค่าเปอร์เซ็น ในการทำสรุปผลการวิจัย