สมรรถนะผู้บริหารการศึกษาที่ 8.3

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.3 สามารถส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ท่านคิดว่าสถานศึกษาของท่านควรมี ดัชนีชี้วัด อะไรบ้าง

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.3 ในปัจจุบัน สถานศึกษาของท่านได้ดำเนินการอะไรแล้ว และในอนาคต ท่านต้องการพัฒนาอะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารการศึกษาราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะผู้บริหารการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 62199, เขียน: 22 Nov 2006 @ 19:37 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 21:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

สะสม
IP: xxx.121.82.229
เขียนเมื่อ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาควรมี

1.ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์,ศูนย์สื่อ

2.เครื่องโอเวอร์เฮด

3.เครื่องดีวีดี, ทีวี,วิทยุ,เทป,เครื่องขยายเสียง

4.ระบบอินเทอร์เน็ต

5.เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ

6.ไมค์,ลำโพง เครื่องเสียงประจำห้อง

7. ห้องซาวด์แลบ

8.เครื่องฉาย ภาพยนต์

ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมี ทั้ง 8 อย่างแล้วแต่อุปกรณ์บางอย่างมียังไม่เพียงพอ

ในอนาคต  อยากให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โดยให้นักเรียนได้ใช้คนละ 1 เครื่องในการจัดการเรียนการสอน

และอยากได้เครื่องฉายภาพในห้องเรียนให้มากขึ้น

และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบLead Lineให้มากขึ้น  

Prasit
IP: xxx.121.80.114
เขียนเมื่อ 

8.1 สามารใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน

1.มีห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้องเรียน ๆ ละ 40 เครื่อง

2.มีห้อง Sound Lap 1 ห้อง

3.มีห้องสมุด E-Libery 4 ห้อง

4.มีห้อง E-Class Room 2 ห้อง

5.มีห้องฉายภาพยนตร์

6.มีห้องโสตทัศนศึกษา

prasit
IP: xxx.121.80.114
เขียนเมื่อ 

8.2 สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

      มีการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและนำมาปรับปรุงต่อไป

prasit
IP: xxx.121.80.114
เขียนเมื่อ 

8.3 สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1.จัดให้มีการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

2.จัดให้มีการศึกษาดูงานแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.จัดให้มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 9.1 การบริหารการ ปชส. และความสัมพันธ์ชุมชนสามารถบริการจัดการข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

1.มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาร่วมกัน

2.มีกิจกรรมการให้บริการชุมชนอย่างเหมาะสม

3.มีการร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

4.ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

5.เป็นศูนย์กลางในการประชาชนกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน

6.มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาฎพิมล คุณเผือก
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 

การสนับสนุนด้านการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน

- ด้านงบประมาณ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ ระยะปานกลาง และปแผนประจำปี

-  ด้านการจัดหาบุคลากรโดยจัดหาครูอัตราจ้างเข้ามารับผิดชอบดูแล แก้ไขด้านเคื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการ

- การนิเทศติดตาม

- การควบคุมติดตามดูแลห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การบริการแก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน

นางสาวปิยนาถ เกียรติสมชาย
IP: xxx.158.118.14
เขียนเมื่อ 

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดังนี้

1. ดำเนินการให้บริการแก่นักเรียนและครูในโรงเรียน

2. นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์

3.จัดหาครูและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญมาสอน และร่วมกันจัดให้บริการ

4.ประเมินผลการใช้บริการ

5.นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ในอนาคตต้องการจะให้มีบริการทางด้านอินเตอร์เนตให้แก่ผู้เรียน

 

นางสาวงามนิจ จันทร
IP: xxx.121.82.48
เขียนเมื่อ 

8.3   ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดังนี้

1. ดำเนินการให้บริการแก่คณะครูในโรงเรียนด้วยการให้การอบรมก่อนเปิดเทอม เพื่อเตรียมพร้อมที่จะ    ถ่ายทอดให้กับนักเรียน

2 ให้การอบรมแก่คณะครูด้วยนำวิธีการของ Intel Teach  to The Future มาอบรมเพื่อถ่ายทอดไปยังนักเรียน

3.ดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ ระยะปานกลาง และปแผนประจำปี

4  จัดหาบุคลากรโดยจัดหาครูอัตราจ้างเข้ามารับผิดชอบดูแล แก้ไขด้านเครื่องมือด้านเทคโนโลยี  ให้บริการด้านเทคโนโลยีให้กับครูบ

5. นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทุกสัปดาห์ และให้คุณครูนำสาระที่สอนมาบูรณาการกับคอมพิวเตอร์

6.ฝึกให้นักเรียนสืบคนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

 7. การควบคุมติดตามดูแลห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.ประเมินผลการใช้บริการ

9.นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ในอนาคตต้องการจะให้มีบริการทางด้านอินเตอร์เนตให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น