การนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษอันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูผู้นำไปประยุกต์ใช้ได้  แต่การนำเสนอด้วยแบบฝึกรู้สึกว่าจะเข้าถึงบรรดาคุณแม่ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษให้แก่ลูกรักในวัยประถมศึกษาได้  แบบนี้ครูอ้อยมีมากมาย...ไม่อั้น

เทคนิคการสอนนั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยปกตินิสัย  เมื่อสอนแล้วเกิดเหตุการณ์อะไร  หากกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไป  ผลที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปด้วย  ทั้งๆที่ใช้เทคนิคการสอนเดียวกัน

ครูอ้อยนำเสนออย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติของเทคนิคการสอนแต่ละเรื่อง  บางครั้งผู้อ่านไม่ได้ติดตามอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างในข้อมูล  หากมีการนำเสนอในรูปแบบนี้อีก  จะต้องลิงค์ข้อมูลที่มาที่ไปให้เห็นเด่นชัด  จะได้ไม่สับสน

การสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็ก  จะขาดเสียมิได้ นอกจากเกม  เพลง  สิ่งที่ตามมาคือ........แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดก็ต้องมีรูปแบบน่าสนใจ  น่าติดตามหาข้อมูลที่ถูกต้องที่จะเป็นคำตอบ

แบบฝึกวันนี้ชื่อ  The Wonderful Worldwide Names Quiz

จุดประสงค์  เพื่อให้นักเรียนได้เขียนชื่อสิ่งต่างๆที่กำหนดให้ในโจทย์

Can you..................

name an ocean beginning with A                          ............................

name  a  sort of wood beginning with B               .................... ......

name a country  beginning with C                          ...........................

name  a  part of house beginning with D                 .........................

name a high mountain beginning  with E                ..........................

name  a day of a week  of wood beginning  with F ........................

name a European language  beginning with G      ..........................

name  a  type of Japanese car beginning with H  .........................

name  an American state beginning with I          ............................. 

name a month of a year  beginning with J          ..............................

name a part of the body beginning with K          ..............................

name a job beginning with L                               ...............................

name a large sea beginninf with M                    ...............................

name a planet beginning with  N                         ..............................

name a fruit beginning with O                            ................................

name a farm animal beginning with P              .................................

name an Australian state beginning with Q     .................................

name a flower beginning with R                       ..................................

name a piece of clothing beginning with S     ..................................

name a large bird beginning with  T                ..................................

name an international organization beginning with  U ...................

name a Canadian city beginning with V         ..................................

name an alcholic drink beginning with  W      ..................................

name a musical instrument beginning with X ..................................

name a colour beginning with Y                       ..................................

name a country in Africa beginning with Z      ..................................

หวังว่าแบบฝึกหัดนี้  คงจะไม่ยากเกินไป  สำหรับนักเรียนชั้นประถม