การใช้ OBE วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล

การใช้ OBE วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล


<p “=”><span” 18px;”=”” style=”font-size: 18px;” rel=”font-size: 18px;”>

OBE = Oีutcome Based Education คือ การศึกษาที่เน้นผลลัพท์ 1.กำหนด Programe Learnimg Outcome เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร (Programe)นี้แล้วนักศึกษามีสมรรถนะอย่างไร </p> <p “=”> <span” 24px;”=”” style=”font-size: 24px;” rel=”font-size: 24px;”>2.นำPrograme Learnimg Outcome มาถ่ายทอดสูรายวิชา (Course) 3.ทำCourse Learnimg Outcome เมื่อจบวิชาชนี้แล้วนักศึกษามีสมรรถนะอย่างไร
หลักสูตรที่ทดลองใช้ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

</p> <p “=”><span” 24px;”=”” style=”font-size: 24px;” rel=”font-size: 24px;”>CLO (Course Learnimg Outcome) = PLO (Programe Learnimg Outcome) +Course Objective
CLO 1 ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถบริหารเวลา การร่วมทีมงานในฐานะผู้ตาม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดการกับปัญหาจริยธรรมในการดำรงชีวิตและในการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล โดยมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ
CLO 2 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการทั่วไปการบริหารการพยาบาล การบริหารจัดการพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลง การจัดงานบริการในสถานบริการสุขภาพ การนำทีมพยาบาลและสุขภาพการต่อรอง การตัดสินใจ การนิเทศการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการจัดการด้านบริการสุขภาพ การบริหารความขัดแย้งของหน่วยงานและสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบครอบคลุมองค์รวม โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
CLO 3 ใช้กระบวนการวิจัย และนำผลวิจัยใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง ปัญหาในการจัดการงานบริการสุขภาพ ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
CLO 4 แสดงภาวะผู้นำ นิเทศทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานทั้งในทีมพยาบาลและทีมสุขภาพ
CLO 5 ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเชิงวิชาชีพด้านสุขภาพ และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
หมายเหตุขีดเส้นใต้ = วัตถุประสค์รายวิชา

</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์เลยครับ

หายไปนานมากๆ

ชอบวิชาแบบนี้ครับ

CLO 5 ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเชิงวิชาชีพด้านสุขภาพ..... สอดคล้องกับ 21 st century skills