170120-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – because

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.18

Ref.#595482


Because

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “because”

(เน้น พยางค์ สอง kawz) ว่า “bih-kawz

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย “because” ใช้เป็น “สันธาน” (conjunction)

มีความหมาย “แน่นอน และเจาะจง” ว่า

“since” = “เนื่องจากว่า” หรือ

“for the reason that” = “ด้วยเหตุผลว่า”

เป็นการใช้ “แต่เพียงอย่างเดียว” ว่า

“เพื่อแสดงสาเหตุ” หรือ “เหตุผล” เช่น

‘He left the party early because he was tired.’

‘Just because I don’t complain, people think I’m satisfied.’

‘I did it because he told me to.’

เมื่อใช้ “because” เป็น “สันธานส่วนขยาย” (subordinating conjunction)

ไม่ควรใช้ ในความหมายว่า “that”

ซึ่งเป็น “สรรพนามส่วนขยาย” (relative pronoun) เช่น

แทนการพูดว่า “The reason is because.”

ให้พูดว่า “The reason is that, ……”

ด้วยเหตุผลตามตรรกะ

ไม่ควรพูดถึง “สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุผล”

แต่พูดถึง “ตัวของ เหตุผล นั้นเอง” เช่น

“The reason for my absence was illness.”

เป็นคำกล่าวที่ “สั้นกระชับ” และ “มีตรรกะ” มากกว่าจะพูดว่า

”The reason for my absence was because of illness”

หรือ “because I was ill.”

ให้สังเกตด้วยว่า วลี “because of the fact that”

ถือเป็นการใช้คำ ฟุ่มเฟือยเกินควร


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “because”

ใช้ “because” เมื่อต้องการ “ให้เหตุผล สำหรับ บางสิ่ง”

ถ้า บางคน ตั้งคำถาม โดยเริ่มประโยค ด้วย “why?”

ในคำตอบ สามารถใช้ “because” เช่น

Why can’t you come?’ – ‘Because I’m too busy.’

สามารถใช้ “because” ร่วมกับ ‘reason clause’

เมื่อ อธิบาย ข้อความหนึ่ง เช่น

‘I couldn’t see Elena’s expression, because her head was turned.’

Because it’s an area of outstanding natural beauty, you can’t build on it.’

ข้อควรระวัง:

เมื่อใช้ “because” เริ่มต้นประโยค

อย่าใช้วลี เช่น “that is why” เมื่อเริ่มต้น ข้อความถัดไป

เช่น อย่าใช้ว่า “Because you have been very ill, that is why you will understand how I feel.”

ให้กล่าวแต่เพียง “Because you have been very ill, you will understand how I feel.”

สามารถใช้ วลี “because of” นำหน้า นามวลี

เมื่อ “ต้องการให้เหตุผล สำหรับบางสิ่ง” เช่น

‘Many couples break up because of a lack of money.’

Because of the heat, the front door was open.’


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “because”

กฎดั้งเดิม ยึดถือว่า การสร้างประโยคว่า “the reason is because”

เป็นการ ใช้คำฟุ่มเฟือย ที่ควรหลีกเลี่ยง

โดยให้แทนด้วย “the reason is that”

การใช้ ที่ คงอยู่อย่างมั่นคง และสามารถให้เหตุผลได้

โดยที่ มีแนวเทียบ (analogy) กับโครงสร้างประโยค เช่น

“His purpose in calling her was so that she would be forewarned of the change in schedule.’ หรือ

‘The last time I saw her was when she was leaving for college.’

อย่างไรก็ดี โครงสร้างประโยค ทั้งสามแบบ ยังมีความสง่างามไม่เต็มที่นัก

กฎข้อหนึ่งที่ ผู้สอนภาษา ชอบ

(แต่ น่าแปลกที่ ที่ไม่ปรากฏ ในการให้ความเห็น เรื่องการใช้แบบดั้งเดิม)

นั่นคือ ต้องไม่ขึ้นต้นประโยค ด้วย “because”

อย่างไรก็ตาม บางครั้ง ก็มีความเหมาะสมอย่างที่สุด

กับการขึ้นต้นประโยค ด้วย “because”

ในความเป็นจริง มีการใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย “because”

ทั่วไปอย่างกว้างขวางในงานเขียน ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

“Because he was a prodigy, he was somewhat isolated within his own generation.’

กฎอีกข้อ ระบุว่า ไม่ควรใช้ข้อความ (clause) ที่เริ่มด้วย “because”

เป็นประธานของประโยค เช่น

“Just because he thinks it a good idea doesn’t mean it’s a good idea.’

ซึ่งโครงสร้างประโยค เช่นนี้ เป็นที่ยอมรับได้ อย่างสมบูรณ์

หากแต่ มีสีสันความเป็น ภาษาพูด

จึงน่าจะดีกว่า ถ้าสงวนการใช้ แต่กับ สถานการณ์ ที่ไม่เป็นทางการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)