ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

เพื่อให้ทำได้ ปฏิบัติได้อย่างนั้น จึงจะต้องไม่อยู่อย่างเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชา แต่พยายามพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียรพยายาม มีสติปัญญาความสามารถ ให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ผู้ได้พัฒนาอย่างดี

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"


ฉันได้รับหนังสือแจกเล่มนี้ ระหว่างที่นั่งพักคอยคิวเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากธรรมกถาของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) ที่มีขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๙

ระหว่างที่นั่งคอยเป็นเวลานานนับชั่วโมง ฉันพยายามทำความเข้าใจกับข้อความในหนังสือบางๆ เล่มนี้อย่างช้าๆ และเมื่ออ่านมาถึงหน้า ๑๓ ก็พบกับข้อความว่า

... พระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" นี้ ทำให้เห็นชัดว่าพระองค์ทรงถือเป็นสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนมีความพากเพียร พยายามมุ่ง หน้าทำการให้สำเร็จ ไม่ยอมระย่อท้อถอย

พระมหาชนกนั้นตรัสแสดงคติธรรมไว้ว่า การงานใดไม่ทำให้จบสิ้นไปด้วยความพากเพียรก็ไร้ผล เป็นคนก็ควรพยายามเรื่อยไป ไม่ยอมท้อแท้

คนไทยเมื่อรักในหลวงก็ควรพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติเช่นความเพียรพยายามนี้ ให้สมดังที่ได้ทรงหวัง ได้ทรงสั่งสอนไว้

ประชาชนทั่วไปได้ยินพูดกันทั่วไปว่า "เรารักในหลวง" เมื่อรักในหลวงก็คือพยายามทำให้สมพระราชหฤทัย โดยนัยดังที่ได้บรรยายมาประชาชนจะแสดงตนชัดว่ารักพระองค์ โดยมีการแสดงออก ๔ ประการที่ได้กล่าวมา ตามลำดับ กล่าวคือ

๑. กตัญญู สำนึกรู้ เข้าใจ มองเห็น ซาบซึ้งในพระคุณนานัปการที่ได้ทรงบำเพ็ญ อันสมดังพระราชปณิธานว่าจะทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

๒. อัตถัญญู มีปัญญา รู้คุณค่าความหมาย เหตุผล ตระหนักในความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ทั้งที่เป็นพระราชปณิธานอันเป็นข้อหลักใหญ่ และพระราชประสงค์จำเพาะของโครงการพระราชดำริ หรือกิจการงานที่เกี่ยวข้องมาถึงตน

๓. ปฏิบัติบูชา เมื่อรักพระองค์จะยกย่องเทิดทูน ก็ทำอย่างที่พระสอนว่า ให้บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติ โดยร่วมมือร่วมแรงทำกิจหน้าที่ของตน เพื่อให้สำเร็จบรรลุผลที่มุ่งหมาย จนได้ถวายความสำเร็จนั้นเป็นเครื่องบูชาพระคุณ

๔. ภาวนาปธาน สุดท้าย เพื่อให้ทำได้ ปฏิบัติได้อย่างนั้น จึงจะต้องไม่อยู่อย่างเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชา แต่พยายามพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียรพยายาม มีสติปัญญาความสามารถ ให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ผู้ได้พัฒนาอย่างดี

เมื่อทำดังว่ามานี้ ความอาลัยรักภักดี ที่แสดงกันต่างๆ มากมาย จึงจะเป็นของจริงจัง มีความหมาย มิใช่เป็นของเสียหายหรือสูญเปล่าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)