ขยายโอกาสสู่การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามาถพิเศษ


วารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในคอลัมน์ Editor’s Choice แนะนำเรื่อง Expanding excess to gifted education สรุปผลการวิจัยเรื่อง Universal screening increases the representation of low-income and minority students in gifted education ที่ลงพิมพ์ในวารสาร PNAS ซึ่งอ่านบทคัดย่อได้ ที่นี่


วิธีทดสอบกรอง หาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (gifted) ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน คือให้พ่อแม่หรือครูเป็นคนแนะนำให้เด็กเข้ารับการทดสอบสภาพความเป็นเด็กที่ gifted สภาพที่เป็นอยู่คือมีเด็กจากครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสในสัดส่วนที่น้อย


คณะผู้วิจัยทดลองใช้วิธีทดสอบเด็กทุกคน ในเด็ก ป. ๒ ของโรงเรียนในถิ่นคนจนและคนด้อยโอกาส พบว่ามีเด็กจากโรงเรียนในสภาพดังกล่าวได้รับโอกาสเข้าเรียน gifted education มากขึ้นอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านการเพิ่มโอกาสมีพลเมืองที่มีคุณภาพสูงขึ้น


วิจารณ์ พานิช

๑๖ ธ.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย



ความเห็น (0)