การแปรรูปเรือนจำเอกชนและการวิเคราะห์อภิมาน (Prison Privatization : Meta-Analysis)

การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) เป็นการวิจัยงานวิจัย ( Research of Research ) หรือ เป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ ( The Analysis of Analyses) จากรายงานวิจัยเรือนจำเอกชน 12 รายงานวิจัย เพื่อสังเคราะห์​ (Synthesis​) รายงานวิจัย​ฯ พบว่า ค่าใช้จ่าย และ คุณภาพของเรือนจำเอกชน ไม่ชัดเจน............................

รายงานการวิจัย การแปรรูปเรือนจำและการวิเคราะห์อภิมาน (Prison Privatization : Meta-Analysis) ที่นำเสนอในบทความนี้ เป็นการวิจัย งานวิจัย ( Research of Research ) หรือ เป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ ( The Analysis of Analyses) รายงานวิจัยของเรือนจำเอกชน และ เรือนจำของรัฐหลายๆ เรื่อง ที่ศึกษาปัญหาในหัวข้อ ตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพเรือนจำเอกชน (A Meta-Analysis of Cost Effectiveness and Quality of Confinement Indicators) ข้อมูลจากรายงานวิจัยของ Brad Lundahl, PhD Chelsea Kunz Cyndi Brownell Norma Harris, PhD Russ Van Vleet, MSW Utah Criminal Justice Center College of Social Work University of Utah April 26, 2007 จาก การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ด้วยการวิจัยงานวิจัย ( Research of Research ) หรือ การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ ( The Analysis of Analyses) รายงานวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของเรือนจำเอกชน และ เรือนจำของรัฐ 12 รายงานวิจัย เพื่อสังเคราะห์ (Synthesis) รายงานวิจัยฯ ในประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพเรือนจำเอกชน สรุปผลการวิจัยในภาพรวม พบว่า การดำเนินงานเรือนจำเอกชนไม่ปรากฏหลักฐานด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณ และ คุณภาพการคุมขังที่ชัดเจน การฝึกอบรมทักษะ การสร้างความพึงพอใจแก่นักโทษ ดีกว่าเรือนจำของรัฐ และ การดำเนินงานด้านอื่นๆ ในเรือนจำเอกชนมีความคล้ายคลึงกับการดำเนินงานในเรือนจำของรัฐ อย่างมีนัยสำคัญ

....................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๑๕ มกราคม ๒๕๖๐


อ้างอิง

รายงานวิจัย เรื่อง PRISON PRIVATIZATION: META-ANALYSIS

Prison Privatization: A Meta-Analysis of Cost Effectiveness and Quality of Confinement Indicators by Brad Lundahl, PhD Chelsea Kunz Cyndi Brownell Norma Harris, PhD

Russ Van Vleet, MSW Utah Criminal Justice Center College of Social Work

University of Utah 26 เมษายน 2007บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรม เครือข่าย บริษัท เรือนจำเอกชนความเห็น (2)

ขอขอบคุณอาจารย์วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei ที่่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณ และ สวัสดี ปีใหม่ ๒๕๖๐ มายังท่านในโอกาสนี้ น่ะครับ

ขอขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) ที่่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผมด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณ และ สวัสดี ปีใหม่ ๒๕๖๐ มายังท่านในโอกาสนี้ น่ะครับ