พักผ่อนวันหยุด : ปีใหม่ 2560


1. ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ได้พักผ่อนและท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี คือ ภูฝอยลม โดยครอบครัวเดินทางไปเที่ยวในวันที่ 1 มกราคม 2560 สำหรับภูฝอยลมนั้นมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ คือ อุทยานธารงาม ตั้งอยู่ในเขตบ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตามเส้นทางหมายเลข 2 (อุดรธานี-ขอนแก่น) ระยะทางประมาณ55 กม. จะมีด้านขวามือไปสู่อำเภอหนองแสง ระยะทางประมาณ 25 กม. ก็จะเข้าสู่เขตอุทยานธารงาม บริเวณอุทยานธารงามมีเนื้อที่ประมาณ 130 ตรกม. ประกอบไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม มีลานหินที่กว้างใหญ่ ถ้ำและน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกตาดมะค่า น้ำตกวังตาดแพ ถ้ำมักเกิ้น ถ้ำมักควน แหลสะอาด (ลานหิน) แหลตากผ้า ฯลฯซึ่งแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป มีลักษณะเป็นยอดภูเขาสูงที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน – ปะโค อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี และมีความชุ่มชื้นสูงมาก และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีต ทำให้เกิด Lichen (รา +สาหร่าย) ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Frutiose เรียกว่า ฝอยลม (Usnea abissinica Mot.)มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทา เกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้เจริญงอกงามกระจายอยู่เต็มภูเขา จนได้รับการขนานนามว่า ภูฝอยลม ปี 2533 สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี โดย นายมานิตย์ เอี่ยมสรรพางค์ ป่าไม้เขตอุดรธานี และ นายสนั่น ศิริวัฒนกาญจน์ ผู้ช่วยป่าไม้เขตอุดรธานี ในขณะนั้น ได้ริเริ่มโครงการเยาวชนพิทักษ์ไพร ทำการฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ชื่อย่อว่า ย.พ.พ. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาสนใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และต่อมา ปี 2535 กรมป่าไม้ ได้อนุมัติให้จัดตั้ง สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ป่าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอุดรธานี ปี 2541 กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอน-ปะโค ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยพัฒนาหน่วยงานที่เหมาะสม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปี 2545 สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี โดย นายสมชาติ ธรรมพิทักษ์ ป่าไม้เขตอุดรธานี เสนอของบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 4 (นายธีระยุทธ วานิชชัง) จึงได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้บริการ และได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่ เป็น โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Phu Foilom Ecotourism Project เพื่อความสะดวกในการจดจำ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และในปีเดียวกันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ) ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ภูฝอยลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค จึงได้จัดหางบประมาณสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม สร้างถนนลาดยาง และจัดทำโครงการอุทยานล้านปีภูฝอยลม โดยมีการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ รูปปั้นไดโนเสาร์ชนิดต่าง ๆ จระเข้และเต่าโบราณ จัดทำหุ่นจำลองแสดงวิวัฒนาการจากลิงจนกลายเป็นมนุษย์ จัดทำนาฬิกาแดด โดยมีเส้นทางเดินเท้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบ โปรดช่วยกันรักษาภูฝอยลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ และที่ศึกษาหาความรู้ของพวกเราตลอดไป เปรียบเสมือนหนึ่งว่า ภูฝอยลม คือ ป่าของเรา กิจกรรมที่น่าสนใจ ภูฝอยลมมีงานเทศกาลดอกทิวลิปบานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี (ขอขอบคุณ http://thai.tourismthailand.org)


2. ทุ่งทานตะวันสีทองหนองทึง ซึ่งเป็นแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์กันอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดมีคนเที่ยวชมวันละกว่า 6-8 พันคน จากสภาพอากาศในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เย็นลง อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเริ่มคึกคักโดยที่บริเวณหนองทึง ติดกับถนนสายกาฬสินธุ์-ขอนแก่น ฝั่งตรงข้ามกับป้อมยามตำรวจทางหลวง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และจังหวัดอื่นๆ ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ต่างพากันหยุดรถเที่ยวชมทุ่งทานตะวันสีทองหนองทึง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีดอกทานตะวันสีเหลืองทอง กว่า 15,000 ดอก ชูช่อรับแสงอาทิตย์เหลืองอร่ามไปทั่วบริเวณเนื้อที่กว่า 20 ไร่ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด ได้ปรับพื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปลูกต้นทานตะวันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะถ่ายรูปกัน บางคนก็มาแบบครอบครัว แบบหนุ่มสาว และมาเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ โดยทุ่งทานตะวันสีทองหนองทึง อยู่ติดถนนสายกาฬสินธุ์-ขอนแก่น ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด ตรงข้ามกับป้อมตำรวจทางหลวง ที่ทางเทศบาลตำบลหัวนาคำ ได้ปรับพื้นที่ให้เป็นสวนทุ่งทานตะวันสีทอง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องเดินทางไปดูทุ่งทานตะวันที่ต่างจังหวัด ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่กำลังจะมาถึง คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาแวะชมทุ่งทานตะวันเป็นจำนวนมาก(ขอขอบคุณ http://travel.thaiza.com)


ภาพทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)