​ชีวิตที่พอเพียง : 2828. ตั้งความคาดหวังให้สูง


ผมนำบทความเรื่อง Schools that work ตามที่เล่าไว้แล้วใน บันทึกนี้ ไปเล่าในหลายเวทีการประชุม เพื่อชี้ให้เห็นว่าวิธียกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวม ไม่ยากในหลักการ จะบรรลุได้หรือไม่ขึ้นกับว่าคนในระบบพร้อมที่จะทำเพื่อเด็กหรือไม่เท่านั้น โดยที่หลักการคือ ตั้งความคาดหวังไว้สูงต่อเด็ก และหาวิธีให้เด็กตั้งความคาดหวังแก่ตนเองไว้สูงด้วย แล้วใช้ความมานะพยายามเพื่อบรรลุ โดยครูช่วยหนุนเต็มที่ และครูก็ได้รับการหนุนเต็มที่ด้วย ทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายเดียว คือผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีเป้าหมายทั้งด้านการฝึกฝนความเป็นคนดี การฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และการมีพื้นความรู้ดี


ผมได้เรียนรู้ว่า หลักการ High expectation, High support ตามที่เล่าในบทความ ใช้ได้ในอีกหลายสถานการณ์ เช่นในด้านการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาผู้นำ เป็นเรื่องทางจิตวิทยา ซึ่งมองอีกมุมหนึ่ง นี่คือการสร้างแรงบันดาลใจนั่นเอง หน้าที่สำคัญที่สุดของครู ต่ออนาคตของศิษย์ คือการสร้างแรงบันดาลใจ


เด็กที่มาจากครอบครัวด้อยโอกาส สิ่งที่เด็กขาดแคลนที่สุดคือการส่งเสริมให้ตั้งความคาดหวังต่อตนเองไว้สูง และหาทางฟันฝ่าสู่เป้าหมายนั้น โดยมีพ่อแม่คอยให้กำลังใจและแนะนำจากฝั่งครอบครัว และมี “ครูเพื่อศิษย์” คอยโค้ช จากฝั่งโรงเรียน


ในหนังสือ ครูนอกกรอบ กับห้องเรียนนอกแบบ ครูเรฟ เล่าเรื่องวิธีการที่ตนใช้ในการสร้าง High expectation, High support ตลอดเล่ม


ศ. นพ. ประเวศ วะสี เล่าไว้ในหนังสือ บนเส้นทางชีวิต ว่าท่านตั้งความหวังของตัวเองไว้สูงตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ในชนบทที่จังหวัดกาญจนบุรี ผมมองว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเองไว้สูง ทำให้เยาวชนมีเป้าหมายในชีวิต และหลีกเลี่ยงทางเสื่อมแห่งชีวิต คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ย่อมถูกชักจูงไปสู่ทางเสื่อมได้ง่ายวิจารณ์ พานิช

๑๑ ธ.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)