งานชิ้นแรกในการเริ่มเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

ความอดทนจะนำไปสู่ความสำเร็จ

                                   วิเคราะห์ความหมายของนวัตกรรม

มีผู้ให้ความหมายของคำว่านวัตกรรมไว้หลายคนดังนี้                ทอมัส ฮิวช์(Thomas Hughes)ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมว่า เป็นการนำวิธีใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่นการทดลอง หรือ ได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้วโดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น การพัฒนาซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อนแล้วจึงนำไปปฏิบัติจริงซึ่งมีความแตกต่างจากที่เป็นมา                มอร์ตัน(Morton J.A.)ได้กล่าวว่า นวัตกรรม หมายถึงการทำให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง(Renewal)ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงของเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดถึงหน่วยงาน หรือองค์กรนั้น ๆ นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือลบล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบ                ไชยยศ เรืองสุวรรณ ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมไว้ว่าหมายถึงวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ ๆ ขึ้นมาหรืออาจมีการปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนา จนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ                จรูญ  วงค์สายัณห์ ได้กล่าวถึงความหมายของ นวัตกรรมว่า แม้ในภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ต่างกันในสองระดับโดยทั่วไปนวัตกรรมหมายถึง ความพยายามใด ๆ จะเป็นผลสำเร็จหรือไม่มากน้อยเพียงใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อจะนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่มีอยู่เดิมกับอีกระดับหนึ่ง นวัตกรรมมักจะหมายถึงสิ่งที่ได้นำความเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาช้ได้ผลสำเร็จและแผ่กว้างออกไปจนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดา                อ้างอิง  ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี  2545  นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา.กรุงเทพมหานคร นีลนาราการพิมพ์ นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงวิธีการใหม่ๆ ที่นำมาใช้ซึ่งไม่เคยใช้ในหน่วยงานนั้นมาก่อน อาจเป้นวิธีการใหม่ที่ใช้เป็นครั้งแรก หรืออาจเป็นวิธีการใหม่ที่เคยใช้ในหน่วยงานอื่นมาแล้วก็ได้                อ้างอิง  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ . เอส แอนด์ จี กราฟฟิค , 2546.                นวัตกรรมการศึกษา หมายถึงระบบการศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่าดีที่สุดในกาลปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเผยแพร่ให้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลาย                อ้างอิง  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา. นีลนาราการพิมพ์, 2546.                 นวัตกรรม หมายถึงความใหม่และทันสมัยซึ่งถูกค้นพบโดยสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อนในดลกนี้เพิ่งจะมีเป้นครั้งแรก อีกประการหนึ่งสิ่งที่ถูกค้นพบถูกเก็บซ่อนไว้โดยยังไม่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนำทดสอบก็เป็นนวัตกรรม แต่ยังไม่ถึงขั้นเทคโนโลยี                อ้างอิง  ดร.อำนวย เดชชัยศรี. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา. ดรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2545.                  ดังนั้นในความคิดของข้าพเจ้าเอง นวัตกรรมน่าจะหมายถึง ความก้าวหน้าที่ได้จากการนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ ทำให้มีเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีการที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น   โดยไม่ทิ่งสิ่งเก่า ๆ                    2) ประเภทของนวัตกรรม นวัตกรรมสามารถแบ่งได้เป็น  14  ประเภท ดังนี้ 1.       นวัตกรรมการบริหารปฐมวัยศึกษา 2.       นวัตกรรมการบริการการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา 3.       นวัตกรรมการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา 4.       นวัตกรรมการบริหารประถมศึกษา 5.       นวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษา 6.       นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 7.       นวัตกรรมการบริหารมัธยมและอาชีวศึกษา 8.       นวัตกรรมการบริการการศึกษาระดับมัธยมและอาชีวศึกษา 9.       นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมและอาชีวศึกษา 10.    นวัตกรรมการบริหารอุดมศึกษา 11.    นวัตกรรมการบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12.    นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 13.    นวัตกรรมการศึกษานอกระบบ 14.    นวัตกรรมการฝึกอบรม   อ้างอิง  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี. นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา. นีลนาราการพิมพ์, 2546.   3) ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมกับเทคโนโลยี                 ความจริงแล้วนวัตกรรมกับเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  เนื่องจากนวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือการกระทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือขั้นของการทดลองอยู่ก็ได้  ส่วนเทคโนโลยีนั้นมุ่งไปที่การนำเอาสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงาน  หรือแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด                อ้างอิง  ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี   นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา.กรุงเทพมหานคร นีลนาราการพิมพ์.2545.                 นวัตกรรมเป็นเรื่องของการคิดค้นหรือกระทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นของการเสนอความคิดหรือในขั้นการทดลองอยู่ก็ได้ ยังไม่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของสังคม ส่วนเทคโนโลยีนั้นมุ่งไปที่การนำเอาสิ่งต่างๆ รวมทั้งวิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด                อ้างอิง  บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา. เจริญวิทย์การพิมพ์, 2545.                     ดังนั้นในความคิดของข้าพเจ้า                  นวัตกรรมจะเป็น ความก้าวหน้าที่ได้จากการนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ ทำให้มีเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีการที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยไม่ทิ่งสิ่งเก่า ๆ                  ส่วนเทคโนโลยีนั้จะเป็นการนำเอาที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือมีการพัฒนาแล้วมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน  และแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 62089, เขียน: 22 Nov 2006 @ 12:58 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 22:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมเชื่อเอาเองว่า

Innovation  = สิ่งใหม่ๆ (ทั้งจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้)  +  การยอมรับของชุมชน (โดยการนำไปใช้)  หรือกลุ่มคนในสังคมนั้นๆ 

หากสิ่งใดที่มีเฉพาะแต่ความใหม่   แต่สังคมรายรอบไม่นิยม    อาจเรียกได้ว่าเป็นเพียง prototype  เท่านั้น