161227-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Apparent & evident

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.26

Ref.#595543


Apparent และ evident


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “apparent”

(เน้น พยางค์ สอง par) ว่า “uh-par-uh nt”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “evident”

(เน้น พยางค์ แรก ev) ว่า “ev-i-duh nt”


American Heritage Dictionary

อธิบาย การใช้ “apparent”

โดย “apparent” เกี่ยวพันกับ “appear”

เมื่อบางสิ่ง “appear” ว่าจะมี “property” หมายถึงว่า

“ในความจริง มันอาจมี หรือไม่มี ‘property’ นั้น”

คุณศัพท์ “apparent” สามารถ ชี้ให้เห็น

ความเป็นไปได้ ทั้งสองทาง เช่น

‘The effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields.’

(นั่นคือ สิ่งที่ “appear” เป็นอย่างใด นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้)

และ ‘His virtues are only apparent.’

(นั่นคือ มัน “appear” อย่างใด มิได้ เป็น อย่างที่มันเป็น)

ผู้แนะนำรูปแบบ คงยืนยันว่า “ไม่ควรใช้ ‘apparent’ นำหน้า นาม

ให้หมายถึง “appearing to be such but not necessary so”

(หมายถึง “ดูเหมือน จะเป็น เช่นว่า หากแต่ไม่จำเป็น ต้องเป็นเช่นนั้น) เช่นใน

‘The victim suffered an apparent heart attack, because a heart attack that is only “apparent” is not a heart attack at all.’

แต่ในทางปฏิบัติ ผู้อ่านทุกคนจะเข้าใจได้ว่า

“an apparent heart attack” หมายถึง

“บางสิ่ง ที่ ‘appears’ ว่าจะเป็น ‘heart attack’ ไม่ว่า จะเป็น หรือ ไม่ก็ตาม

ให้รายการคำพ้องความหมาย “apparent”

ต่างหมายถึง “เห็น/รับรู้/หรือ เข้าใจ ได้ทันที”

“apparent” = ‘Angry for no apparent reason.’

“clear” = ‘a clear danger.’

“clear-cut” = Clear-cut evidence of tampering.’

“distinct” = ‘A distinct air of hostility.’

“evident” = ใช้กับ สิ่งที่เป็น ความจริง หรือ สถานการณ์ ที่เห็นได้ ชัด เช่น

‘Worry that was evident in his features.’

“manifest” = manifest pleasure.’

“obvious” = ใช้กับ “สิ่งที่ไม่มีข้อสงสัย” เช่น

obvious errors.’

“patent” = patent advantages.’

“plain” = ‘Making my meaning plain.’


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ว่า ทั้งสองคำ เกี่ยวข้องใกล้ชิดในความหมาย

โดยที่ บ่อยครั้ง “apparent” แสดงนัย “การใช้ เหตุผล” เช่น

‘It was apparent from her face that she was upset.’

‘It is apparent that Jackson will win the election.’

ขณะที่ “evident” แสดงนัย ว่ามี

“เครื่องหมายหรือความจริงบางอย่าง” ที่ภายนอกให้เห็น เช่น

‘His sorrow was evident.’

‘It is evident that you have misunderstood me.’

และ “apparent” มีอีกความหมายหนึ่ง ว่า

“seeming” = “ตามที่เห็นภายนอก”

และ “not necessarily real or actual” (ไม่จำเป็นว่า ต้องเป็น จริง) เช่น

‘The apparent unconcern of the patient did not fool Nurse Brown.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)