การไปช่วยสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่บริษัท Topica Native (After Action Review: AAR)

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) รายบุคคล

เรียน

ผู้จัดการบริษัท Topica Native

ชื่องาน

การไปช่วยสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่บริษัท Topica Native

AAR ครั้งที่…1…

วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน

วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

วันที่ทำ AAR

เวลาเริ่ม-สิ้นสุด

14.00 - 16.00 น.

ผู้ร่วม AAR

  • อาจารย์คนไทย
  • ผู้เรียนเรียนพิเศษคอสต์เรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน
  • เพื่อนร่วมงาน

เป้าหมาย

- ไปช่วยอาจารย์คนไทยสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียน

- มีโอกาสสื่อสารกับคนไทยแท้ และนำความรู้ในช่วงเรียนที่มหาวิทยาลัยไปใช้

- สามารถปปรับปรุงทักษะภาษาไทยของตนเองให้ดีขึ้น

- สร้างความมั่นใจให้ตนเองเพื่อที่จะพร้อมไปทำงานในอนาคต

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง(โดยสรุป)

- สามารถสื่อสารกับอาจารย์คนไทยได้ และสามารถอธิบายความรู้ที่อาจารย์สอนให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้นั้นๆ

- ได้ปรับปรุงทักษะภาษาไทยของตนเอง มีความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับประเทศไทย

- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย

- มีความมั่นใจในการพูดต่อหน้ากลุ่มมาก

งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี

- เตรียมแผนการสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานกับอาจารย์คนไทย

- อธิบายให้อาจารย์ฟังสิ่งที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจหรืออยากรู้เพิ่มเติม

- เตรียมความพร้อมของตัวเองว่าตั้งใจฟังและแปลตามสิ่งที่อาจารย์พูด

- ทบทวนกับอาจารย์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากเรียนเสร็จคาบเรียนวันนั้นแล้ว

งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี

- บางที เตรียมความรู้ ความพร้อมแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจในการสื่อสารกับอาจารย์และผู้เรียน

- เจอปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนหรือเคยเจอแล้วแต่ลืมไป

อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน

- ยังไม่สามารถดูแลผู้เรียนทั้งหมดทุกคนให้ครบถ้วนได้

- ผู้เรียนบางคนไม่กล้าสอบถามและไม่กล้าคุยกับอาจารย์หรือผู้ช่วยสอนเรื่องมีปัญหาในการเรียน

ประเด็นที่เรียนรู้

- ทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและบริบทใหม่ๆ ในสถานที่ทำงานในอนาคต

- การที่เราได้ประสบการณ์ในการทำงานและได้และเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น และได้รับความรู้ใหม่ๆ จากที่ไม่เคยเรียนรู้หรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

ข้อปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป

- พยายามพูดคุยหรือปรึกษากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไทยเพื่อใช้ภาษาไทยได้อย่างคร่องแคล่วและชัดเจนถูกต้อง

- นำความรู้หรือประสบการณ์ที่เรายังไม่ดีไปปรับปรุงเพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในครั้งต่อไป

By Ms. Bui Thi Xuan (นักศึกษาเวียดนาม), Graduate School, Nakhon Ratchasima Rajabaht University

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระจกสะท้อนความเห็น (0)