161224-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Apartment & flat

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.24


Apartment และ flat และ condominium


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “apartment”

(เน้น พยางค์ สอง pahrt) ว่า “uh-pahrt-muh nt”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “condominium”

(เน้น พยางค์ สาม min) ว่า “kon-duh-min-ee-uh m”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “apartment” และ “flat”

ใน British English ใช้ “flat”

หมายถึง “ห้องสำหรับอยู่อาศัย” ชุดหนึ่ง

ปกติ “อยู่บนชั้นเดียวกัน” ของอาคารขนาดใหญ่ เช่น

She lived in a tiny furnished flat near Sloane Square.’

ใน US English เรียก “ชุดของห้อง”

เช่นเดียวกับข้างต้น ว่า “apartment” เช่น

‘It is a six-story building with 20 luxury two- and three-bedrooms apartments.’

ใน British English เรียก “อาคารขนาดใหญ่”

ที่ประกอบด้วย ‘flats’” ว่า

“block of flats” เช่น

‘The building was pulled down to make way for a block of flats.’

ใน US English (บางครั้งใช้ใน British English ด้วย)

เรียกว่า “apartment building” หรือ “apartment block” เช่น

‘He lives on the ninth story of an apartment block on Charlesgate East.’

‘Several apartment buildings were destroyed in the fire.’


Collins COBUILD Advanced English Dictionary

ให้ความหมาย “apartments” รูปพหูพจน์

คือ “The apartments of an important person”

เช่น “a king” “a queen” หรือ “president”

เป็น “ชุดหนึ่ง ของห้องขนาดใหญ่” ที่พวกเขาใช้ (ใน British English) เช่น

‘…. the private apartments of the Prince of Wales at St James’s Palace.’


Collins English Dictionary

ให้คำจำกัดความ นาม “condominium”

มีรูป พหูพจน์ โดยทั่วไป คือ “condominiums”

ในการประกันภัยแบบ “Residence insurance”

ให้คำจำกัดความ “condominium” คือ

“an apartment” ในอาคารหนึ่ง ที่ประกอบด้วย “several apartments”

ที่แต่ละ ‘apartment” มีผู้เป็น เจ้าของ คือคนที่อาศัยอยู่ เช่น

‘A condominium property requires special insurance treatment”

โดยที่ แต่ละ “apartment” เป็น “a unit”

และ ส่วนอื่นเช่น “stairways” “pathways” และ ที่จอดรถ

ต่างเป็นสิ่งที่มี “common ownership” (กรรมสิทธิ์ร่วม/ส่วนกลาง)

‘With condominium insurance” (ประกันภัยสำหรับ คอนโดฯ)

ความคุ้มครอง ตามกฎของสมาคมประกันภัย จะไม่ครอบคลุมถึง

ส่วน “interior of your unit”

รวมถึง “personal possessions”

หรือ “personal liability”

ใน US English และ Canada

อ้างอิงถึง “condominium” คือ “an apartment building”

ที่ซึ่ง แต่ละ “apartment” เป็นทรัพย์สินทั้งหมด ของแต่บุคคล

ส่วน “พื้นที่ส่วนกลาง” เป็นทรัพย์สิน มีเจ้าของร่วมกัน

เรียกโดยใช้คำย่อว่า “condo”


American Heritage Dictionary

อธิบาย การใช้ “apartments”

ใน British English เป็นส่วนใหญ่ ให้หมายถึง

“A suite of rooms within a large building set aside for a particular purpose or person.’


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การใช้ วลี ที่ร่วมด้วย “apartment”

ใช้ คุณศัพท์/นาม + “apartment” เช่น

“a one-bedroom/two-bedroom apartment”

(British English = ‘one-bedroomed/two-bedroomed apartment) เช่น

‘A tiny one-bedroom apartment was all she could afford.’

“a studio apartment” (มีเพียง หนึ่งห้องใหญ่ ใช้ทั้ง “นอน ทำ/รับประทาน อาหาร”) เช่น

Studio apartments can be a good option for those who want a cheap place in a good location.’

“a first-floor/second-floor apartment.” เช่น

‘We had a fourth-floor apartment, and it was difficult going up and down all those stairs.’

“a basement apartment” (อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน หนึ่งชั้น) เช่น

‘a dark basement apartment.’

“a penthouse apartment” (อยู่ที่ชั้น บนสุดของ อาคาร) เช่น

‘She bought a penthouse apartment in Santa Monica.’

“a luxury apartment” เช่น

‘The school has been converted into luxury apartments.’

“a furnished/unfurnished apartment” (มีหรือไม่มี เครื่องเรือน) เช่น

‘a luxurious two-bedroomed unfurnished apartment situated in the heart of town.’

“a holiday apartment” (ใน British English) เหมือนกับ

“a vacation apartment” (ใน US English) เช่น

‘We rented a holiday apartment on Mallorca.’

ใช้ “apartment” เป็น กริยา ในสำนวน เช่น

“live in an apartment” เช่น

‘He lived in a small apartment on the third floor.’

“buy/rent an apartment” เช่น

‘Tom rented an apartment at the top of the building.’

“share an apartment” เช่น

‘I’m sharing the apartment with a group of friends.’

“own an apartment” เช่น

‘My parents own an apartment in Madrid.’

“move into/out of an apartment”

(โดย เริ่มเข้าอยู่ apartment ใหม่ หรือ ออกจาก apartment เพื่อไปอยู่ที่อื่น) เช่น

‘They moved into the apartment last Easter.’

ใช้ “apartment” ร่วมกับ นาม ในสำนวน เช่น

“an apartment building”

(ใน British English ใช้ ‘an apartment block’)

(ขณะที่ใน US English ใช้ ‘apartment house’)

‘a five-storey apartment block.’

‘Our apartment building is the last block on the right, opposite the bank.’


“an apartment complex” (คือ อาคารกลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย “apartments”)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.68.46.63
เขียนเมื่อ 

Thank you.

There is another word 'condominium' that is used in the same sense as apartment (block). At one time the word was quite popular among real estate advertisements especially for 'foreign investors'. Many flats in Samui, Phuget and Udornthani are still selling as condominiums and referred to by 'condo 1', 'condo m',...

;-)