แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน "โครงงานวิทยาศาสตร์" (After Action Review: AAR)

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง ๒

ชื่องาน การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเร่งรากจากชีวภาพในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

(AAR ครั้งที่ 1)

วัน/เวลาที่เริ่ม ปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2559

วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2559

วันที่ทำ AAR 3 ธันวาคม 2559 เวลาเริ่ม – สิ้นสุด 12.30 – 13.30 น.

ผู้ร่วม AAR

1. นางสาวเจนจิรา น้อยเจริญ

2. นายธันวา ท่อนพุดทรา

เป้าหมายของงาน

1. การตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น คุณภาพผู้เรียน

2. นักเรียนมีความรู้ในด้านโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเร่งรากจากน้ำหมักชีวภาพ

3. การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

4. ความพึงพอใจในการทำโครงงานเรื่องสารเร่งรากจากน้ำหมักชีวภาพ


ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)

การรายงานความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้


งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ดี

1. มีการวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอนในระยะเวลาที่เหมาะสม

2. มีการปฏิบัติงานได้ตามลำดับและเป็นขั้นตอน สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้


งาน/ขั้นตอนที่ทำได้ไม่ดี

1. ระยะเวลาในการทำโรงงาน เนื่องจากต้องจัดช่วงเวลาในการทำโครงงานนอกเหนือจากช่วงเวลาเรียนปกติ

2. การบันทึกผลการทดลองและการสรุปผลการทดลองในโครงงานสารเร่งรากจากน้าหมักชีวภาพ

อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน

1. การจัดสรรเวลาในการทำโครงงานสารเร่งรากจากชีวภาพ

2. งบประมาณในการจัดทำโครงงานสารเร่งรากจากชีวภาพ


ประเด็นที่ได้เรียนรู้

1. การวิเคราะห์ผลการทดลองเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ว่าสารเร่งรากจากน้ำหมักที่ทำจากใบขี้เหล็ก กล้วยทำให้เร่งการเกิดของรากพืชได้

2. การเรียนรู้การทำปฏิกิริยาของสารชีวภาพและตัวแปรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสารเร่งรากจากน้ำหมักชีวภาพ

ข้อปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป

การวางแผนการทำงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ

เจนจิรา น้อยเจริญ

ผู้ถอดบทเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระจกสะท้อนความเห็น (0)