ถอดบทเรียน AAR เพาะชำ

"ถอดบทเรียน AAR(After Action Review) การจัดการ PLC ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) "

After Action Review
1. กำหนด Knowledge Vision (KV) เป้าหมายของโรงเรียนประกอบด้วย
นักเรียน ครู ผู้บริหาร

2. ให้ความรู้กับคณะครูเกี่ยวกับการทำ KM และ PLC

เชิญอาจารย์ข้างนอกมาให้ความรู้

3. สร้างองค์การแห่งการ เรียนรู้

Learning Organization: LO

3.1 กำหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาสถานศึกษา

3.2 การวางแผนการดำเนินการที่ชัดเจน

3.3 การกำหนดตัวผู้รับผิดชอบ (จับกลุ่มสมาชิก จับกลุ่มการสังเกตการณ์สอน

และพัฒนาการสอนสร้างคลังความรู้)

3.4 การจัดเวทีให้

3.5 การให้รางวัล

4. ลงมือปฏิบัติการแบ่งกลุ่มเพื่อนครูทำการทดลองสอนและปรับปรุงการสอน

1. ประชุมเปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ทีม PLC)

1.1 เรื่องเล่าเร้าพลัง

1.2 การสกัดขุมความรู้

1.3 สังเคราะห์แก่นความรู้

1.4 ตารางอิสรภาพ

1.5 บันไดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(บันทึกหน้าเดียว)

2. บันทึกการเรียนการสอนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน

การแก้ปัญหา เครื่องมือคือ บันทึก Blog

3. แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนครู ทักษะการฟัง

การเรียนรู้

4. กลุ่มวางแผนและปรับปรุงการสอน สร้างนวัตกรรมในการเรียน

การสอนร่วมกัน

- ปรับแผนการสอน

- รูปแบบการสอน

- สื่อ/นวัตกรรม

5. เผยแพร่ นำเสนอการสอนหน้าเวที

กระบวนการที่ใช้

1. KM

2. LS

3. TLLM

4. จิตปัญญาศึกษา


1. ประชุมกลุ่มเปิดใจรับรู้และปรับปรุงการสอน

2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้ฟังความคิดจากเพื่อน

3. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้/สื่อนวัตกรรมร่วมกัน

4. นำเสนอหน้าเวที
5. ให้แรงเสริมด้วยการมีรางวัลการทำแผน

ผู้ถอดบทเรียน

เจนจิรา น้อยเจริญ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระจกสะท้อนความเห็น (0)