161219-5 ศัพท์ ที่มักสับภสน ในการใช้ ชุด A – announce

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.18


Announce

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “announce”

(เน้น พยางค์ หลัง nouns) ว่า “uh-nouns


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ กริยา “announce”

หมายถึง “การบอก เป็นทางการ” โดยเฉพาะ “การตัดสินใจ” “แผนงาน”

โดยที่ “คุณ ไม่อาจ ‘announce somebody something”

ต้องใช้เป็น “พวกเขา ‘announce’ us their decision.”

ใช้ “announce” กับ “that” เช่น

‘We are pleased to announce that all five candidates were successful.’

‘It was announced that new speed restriction would be introduced.’

คือ การให้ ข่าวสารแก่สาธารณะในบางเรื่อง โดยเฉพาะผ่านเครื่องขยายเสียง เช่น

‘They announce that the flight would be delayed.’

คือ การ บอกด้วยเสียงดัง และ/หรือ อย่าง ขึงขัง เช่น

‘I’ve given up smoking,’ she announced.’

‘She announced that she’d given up smoking.’

คือ การที่ คุณ/บางคน บอกชื่อ ตนเอง/บางคน เมื่อมาถึง ที่แห่งหนึ่ง เช่น

‘Would you announce the guest as they arrive?’ (ที่เป็น ธรรมเนียม

ปฏิบัติ ในงานชุมนุมเป็นทางการ)


American Heritage Dictionary

ให้รายการคำ กริยา ที่พ้องความหมาย ว่าเป็น “การแจ้งแก่สาธารณะ” คือ

“announce” = ‘Announced a cease-fire to the media.’

“advertise” = ‘Advertised the upcoming concert on cable television.’

“broadcast” = ‘Broadcast his opinions in a blog.’

“declare” = “Declared her political intentions at a news conference.’

“proclaim” = ‘Proclaiming his beliefs in a column.’

“promulgate” = ‘Promulgated a policy of nonviolence.’

“publishing” = ‘Publishing the rules of the contest in the newspaper.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)