161212-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Always & all ways

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.12

Ref.#595243


Always และ all ways

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “always”

(เน้น พยางค์ แรก awl) ว่า “awl-weyz”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ กริยาวิเศษณ์ “always” หมายถึง

“forever” = ไม่รู้จบ

“ceaselessly” = ไม่มีวันหยุดหย่อน

“on every occasion” = ในทุกโอกาส เช่น

‘We will always remember his generous hospitality.’

‘He was always cheerful.’

‘She was always moving things around.’

เมื่อเขียนแยก “all ways” เป็นวลี หมายถึง

“every way”

หรือ “all possible ways” เช่น

‘The teachers tried in all ways to interest Joe in studying.’


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “always”

ถ้า บางสิ่ง ‘always’ เกิดขึ้น หมายถึง “มันเกิดขึ้น ตลอดเวลา

ถ้ามัน “has always happened”

หรือ “will always happen”

หมายถึง “มันได้เกิดขึ้น forever” หรือ “will happen forever”

เมื่อใช้ “always” ในความหมาย เหล่านี้ ให้ใช้ กริยา รูป “simple”

ถ้าไม่มี กริยาช่วย ให้วาง “always” ที่หน้า กริยา นั้น เว้นแต่เมื่อเป็นกริยา “be”

‘Talking to Harold always cheered her up.’

‘A man always remembers his first love.’

ถ้า กริยา นั้น คือ “be” ตามปกติ วาง “always” ตามหลัง

‘She was always in a hurry.’

ถ้ามี กริยาช่วย อยู่ด้วย ปกติ วาง “always” ตามหลัง

‘I’ve always been very careful.’

ถ้ามี กริยาช่วย อยู่ด้วยมากกว่า หนึ่ง

ตามปกติ วาง “always” ตามหลัง กริยาช่วย คำแรก

‘She had always been allowed to read whatever she wanted.’

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้ “always” ในความหมายนี้

อย่าใช้ ร่วมกับ กริยา ในรูป progressive

เช่น อย่าใช้ว่า “Talking to Harold was always cheering her up.’

ถ้ากล่าวว่า “บางสิ่ง ‘is always happening’”

หมายถึงว่า “it happen often”

เมื่อใช้ “always” ในลักษณะนี้ ต้องใช้กับ กริยา รูป progressive

‘Why are you always interrupting me?’

‘The bed was always collapsing.’

‘She’s great – she’s always laughing and smiling.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “always” ในการเปรียบเทียบ หรือ ประโยค ปฏิเสธ หรือ คำถาม

ให้หมายถึง “at any time in the past”

หรือ “at any time in the future”

ให้แทน ด้วย “ever” เช่น

อย่ากล่าวว่า “They got on better than always before.”

ให้ใช้ว่า “They got on better than ever before.” เช่น

‘It was the biggest shooting star they had ever seen.’

‘How will I ever manage to survive alone?’


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การใช้ “always” ทาง ไวยากรณ์

ปกติ ใช้ “always” นำหน้า กริยา

‘I always travel with my girlfriend.’

ปกติใช้ “always” ตามหลัง กริยา “be”

‘He was always very intelligent.’

บางครั้งใช้ “always” นำหน้า “be” เพื่อ เน้น

ว่า “สองข้อความ เชื่อมต่อกัน”

‘Henry did well in his exams. He always was very intelligent.’

ปกติใช้ “always” ตามหลัง กริยาช่วย

‘I have always loved Japan.’

บางครั้ง ใช้ “always” นำหน้า กริยาช่วย เพื่อเน้น

ว่า “สองข้อความ เชื่อมต่อกัน”

‘I had a great time in Tokyo. I always have loved Japan.’

ใช้ “still” แทน “always” เมื่อต้องการ เน้นว่า

“สถานการณ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง” เช่น

‘He still lives with his parents.

อย่าใช้ว่า “He always lives with his parents.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)