ตอนที่แล้ว (3) หลังจากที่เริ่มก่อตัวพอมองเห็นรูปร่างหน้าตาบ้างแล้ว (ได้ขอบเขตและเป้าหมาย) ทีนี้อาจต้องกลับมาตั้งสติ เพื่อทบทวนกระบวนการ KM ทั้งนี้ ก.พ.ร. ได้ให้แนวทางว่าต้องดำเนินการตามหลักการ PDCA คือ

การวางแผน (Plan) ด้วยการจัดทำเป็นแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) จากนั้นนำแผนที่ได้ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ (Do) โดยในแผนดังกล่าวจะต้องมีตัวชี้วัด / เป้าหมาย เพื่อติดตามตรวจสอบวัดผลในแต่ละกิจกรรมของแผนงานเป็นช่วงๆ (Check) รวมถึงทีมงาน KM และผู้บริหาร ก็จะต้องมีการดำเนินการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอด (Action) ความรู้ที่ได้ต่อยอดต่อไป

โดยส่วนของ PDCA เป็นที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับ : แต่การจัดทำ KM เพื่อให้สอนคล้องกับแนวทางของ ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2550 มมส. อาจต้องทบทวนผลการประเมินของ  สมศ. แล้วนำมากำหนด ขอบเขต (KM Area) ของการจัดทำ Km อีกครั้งหนึ่ง

ตอนที่ 3 : MIX & MATCH : KM มมส.กับ ก.พ.ร.ปี พ.ศ. 2550 #3  
ตอนที่ 2 : MIX & MATCH : KM มมส.กับ ก.พ.ร.ปี พ.ศ. 2550 #2
ตอนที่ 1 : MIX & MATCH : KM มมส.กับ ก.พ.ร.ปี พ.ศ. 2550 #1
 

วิชิต ชาวะหา