การนำเสนอผลงาน : มารยาทในการฟัง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสัปดาห์นี้เป็นการนำเสนอผลงานจากที่เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรื่อง hobby

การจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มุ่งเน้น  การปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

วัฒนธรรมต่างๆที่มีมาแต่โบราณควบคู่กับคนไทย  นักเรียนก็ต้องรักษาไว้ควบคู่กับการเข้าสู่โลกกว้าง  เรียนรู้โลกภายนอก  และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง

การนำเสนอผลงานของนักเรียน  ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนที่แยบยลและมีหลายวัตถุประสงค์  นักเรียนก็จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้เป็นอันมาก

นอกจากนักเรียนจะมีความรู้  ความสามารถ  มีนิสัยที่ดี  มีความรับผิดชอบ  มีวินัย  ตั้งใจเรียนและรักศรัทธาครูและโรงเรียน

   

นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  นักเรียนมีการพัฒนาในกิจกรรมนี้เห็นได้ชัดเจนและจะดียิ่งขึ้นไป

ส่วนการพัฒนาในด้านอื่นที่ควบคู่กันไป  ได้แก่  ในขณะที่กลุ่มสมาชิกทีกำลังนำเสนอผลงานอยู่นั้น  เพื่อสมาชิกที่เป็นผู้ฟัง จะต้องปฏิบัติตนตามมารยาทของการฟังไปด้วย

สิ่งละอันพันละน้อยนี้จะร้อยรัดจัดให้กับนักเรียนในวัยเยาว์  เพื่อเสริมสร้างความดีที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล  ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมที่ดี  ที่มีระเบียบในการปฏิบัติตนในสังคม  ไม่ก้าวร้าว  หรือแสดงตนก้าวร้าวด้วยแอบแฝงหลบซ่อน ต่อไป...

ถ้าครูไม่สอดแทรกสิ่งเหล่านี้    แล้วใครล่ะ  ...........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (3)

chanyanuch
IP: xxx.27.130.248
เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยเข้าใจ

ไม่ค่อยเข้าใจ จุดไหนล่ะคะ...คุณchanyanuch

 

เลดี้รัก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยเข้าใจอยากให้ทำแบบอย่างที่ดูแล้วเข้าใจง่ายโดยมีเนื้อหาที่รัดกุม