บัตรคำอีเลคทรอนิค           ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านคำศัพท์ใหม่  และแปลความหมาย  เพระเป็นภาษาของประเทศอื่นนักเรียนไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน  คนไทยไม่ค่อยถนัดและเกิดความประหม่าเมื่อจะอ่านและพูดภาษาอังกฤษผู้บริหารโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)มีการดำเนินการประชุมคณะครูและร่วมกันจัดทำบัตรคำอีเลคทรอนิคในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยนำไปบันทึกลงในแผ่น  CD พร้อมเสียงประกอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ได้นำบัตรคำอีเลคทรอนิคในรูปแผ่น CD ไปเปิดในโทรทัศน์ให้นักเรียนอ่านตามและแปลความหมาย  นักเรียนมีความสนใจที่จะอ่านและแปลความหมายได้เพราะนักเรียนได้รับการฝึกบ่อยๆ  อ่านซ้ำๆกันหลายๆครั้ง ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและสามารถแปลความหมายได้