ในการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ
     ซึ่งให้เกียรติแพทย์เป็นอันดับแรก ในการขอเอ่ยชื่อ อ.ณัฐเศรษฐ์ ได้ออกไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพิการประมาณ  5 รายพร้อมทีมงานคือ พยาบาล(คุณกิ่งเพชร วงส์พิเชษฐ์ ) นักกิจกรรมบำบัด (คุณสุจิตรา แสนทวีสุข  คุณกรวรรณ คุณศุภชัย ) และดิฉัน นักสังคมสงเคราะห์(เมธินี เจ้าทรพย์ ) ได้ผลเป็นที่ประทับใจทั้งผู้ป่วยและทีมงาน เพราะทำให้ผู้ป่วยพิการมีกำลังใจก้าวสู่สังคม ไปฝึกอาชีพโดยเรียนคอมพิวเตอร์นำกลับมาประกอบอาชีพได้ ไม่เป็นภาระต่อพ่อแม่ เกิด Empower ก่อนสิ้นปี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2549 ทีมได้ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพิการเพื่อดูแลและหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งในฐานะนักสังคมสงเคราะห์บอกได้ว่าเราได้ให้ของขวัญปีใหม่ที่มีค่าแก่ผู้ป่วยเพราะได้จดทะเบียนผู้พิการ พร้อมขอเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย ให้กำลังใจและมีพยาบาลเพิ่มไปอีก 1 ท่านซึ่งได้ให้ความเอาใจใส่ เข้าใจผู้ป่วยและคำพูดที่อ่อนหวานสมเป็นอาชีพนางฟ้า ซึ่งมีชื่อว่า จุฑารัตน์ (03/01/2550)