ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนแกนนำ KM
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   :    การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนแกนนำ  KM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1    จะจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง   การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของโรงเรียนแกนนำ  KM  ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียนบางปะกง      บวรวิทยายน   โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   โรงเรียนวัดเกตุสโมสร      และโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ตามโครงการวิจัยเรื่อง      การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้   ของสำนักงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรแกนนำนักจัดการความรู้ ของโรงเรียนแกนนำ KM ทั้ง 4  โรงเรียนใน  วันพฤหัสบดีที่  23  พฤศจิกายน  2549    ห้องประชุม   2  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์   อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี นายพิชัย  เอี่ยมสอาด  ศึกษานิเทศก์  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอนึ่งประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  ได้กำหนดประเด็นประกอบด้วย  1) การกำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    2)  แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  3)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  และ 4)  การบริหารจัดการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   โดยจะเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนแกนนำ KM   เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจากการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ในภาพรวมระดับประเทศ  ที่พบว่า  ความสามารถของผู้เรียนในด้านการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง   และเป็นการวางแนวทางปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีการอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัย  ซึ่งจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   เพื่อให้ผู้เรียนในโรงเรียนแกนนำ KM มีคุณลักษณะ   นักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน   ที่กำหนดว่า  จะต้องเป็นผู้สนใจที่จะอ่าน  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  อ่านทุกที่  อ่านทุกเรื่อง  อ่านทุกเวลาที่ว่างจนเป็นกิจวัตรประจำวัน  มีความสุขในการอ่าน  และใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

คำสำคัญ (Tags)#edkm#erkm

หมายเลขบันทึก: 61986, เขียน: 22 Nov 2006 @ 09:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)