โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2

เครื่องมือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่เก่งด้านคณิตศาสตร์    

จุดเน้นของการเรียนการสอนคือการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการนำความรู้ความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆที่ต้องเผชิญซึ่งจะบรรลุเป้าหมาย   

ประสบการณ์ที่หลากหลายที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วย  การ  สืบค้น การคาดเดา และตรวจสอบข้อคาดเดา การให้เหตุผลในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีการพูด  แลกเปลี่ยนความคิด    

อภิปรายและชี้แจงเหตุผลกันเพราะนอกจากจะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลและความสามารถในการสื่อสารแนวคิดทางคณิตศาสตร์ สามารถทำงานและแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้  

ได้นำโปรแกรม  มาฝากค่ะ  เป็นเอกสารคู่มือครู