161209-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Allusion & Delsion & Elusion & Illusion

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.08

Ref.#595132


“Allusion” และ “delusion” และ “elusion” และ “Illusion”


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “allusion”

(เน้น พยางค์ สอง loo) ว่า “uh-loo-zhuh n”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “delusion”

(เน้น พยางค์ สอง loo) ว่า “dih-loo-zhuh n”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “elusion”

(เน้น พยางค์ สอง loo) ว่า “ih-loo-zhuh n”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “illusion”

(เน้น พยางค์ สอง loo) ว่า “ih-loo-zhuh n”


Dictionary of Problem Words and Expression

คำเหล่านี้ “สะกดและออกเสียง” ใกล้เคียงกันมาก

หากแต่ความหมาย และการใช้ แตกต่าง

โดยที่ “allusion” เป็นการ “พาดพิง” หรือ “กล่าวถึง” โดยอ้อม เช่น

‘He made an allusion to a character in a TV melodrama.’

‘Her allusion to flowers reminded me that Valentine’s Day was coming.’

ขณะที่ “delusion” หมายถึง “ความเชื่อแบบหลอก”

เป็น “ความเชื่อ” ที่คนหนึ่งมี อันเป็นผล ของการหลอกตนเอง

‘I was under the delusion that he intended to marry me.’

‘The delusion of being watched.’

เป็นคำที่ใช้ทั่วไป เพื่ออ้างอิง “บุคคล ผู้มีจิตผิดปกติ”(mental disorder)

ส่วน “elusion” เป็น “คำนาม” ที่ใช้น้อย

หมายถึง “การหนี” “หลบเลี่ยง” (evasion) เช่น

‘Not attending the meeting is an elusion of your obligation to vote.’

และ “illusion” มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับ “delusion”

เป็นการอ้างอิง “ภาพหลอน” (a mirage is an illusion.)

หรือ “ความคิดจิตประสาทหลอน” (hallucination) เช่น

‘Floor-to-ceiling windows can give the illusion of extra height.’

‘They have the illusion that I am very wealthy.’

ความหมายของ “delusion” เหมือนกับ “Illusion”

ที่ว่า “อาจ หรืออาจไม่” อยู่บนฐานของความจริง

และ เป็นไปได้มาก

ว่า “delusion” จะเป็น “อันตรายและร้ายแรง” มากกว่า “illusion”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “illusion” และ “delusion”

สามารถใช้ คำหนึ่งคำใด เพื่อ กล่าวว่า “บางคน มีความเชื่อที่ผิด”

‘They have the illusion that every contingency can be worked out in advance.’

‘One patient had the delusion that he was Trotsky.’

สามารถ กล่าวว่า “บางคน ‘is under’ an ‘illusion’ หรือ ‘delusion’”

‘Finally, I think he wanted me because he was under the illusion that I was loaded with money.’

‘I still labored under the nice middle-class delusion that everyone was a good guy at heart.’

สามารถ กล่าวว่า “บางคน ‘suffers from’ an ‘illusion’ หรือ ‘delusion’

‘A man who has had a leg amputated often suffers from the delusion that the leg is still there.’

ถ้า คุณมี “an illusion of” บางสิ่ง หมายถึง

“คุณเชื่อว่า มันมีอยู่ง” ทั้งๆที่ในความจริง ไม่มี

‘We have an illusion of freedom.’

‘In return they are allowed the illusion of guiltless life.’

อีกความหมายของ “illusion” คือ

“บางสิ่งที่ ดู หรือ มีเสียง” เหมือนของ สิ่งหนึ่ง

แต่เป็น ไม่ว่า “สิ่งอื่น” หรือ “มิได้อยู่ที่นั่นเลย”

‘It might be an optical illusion but he actually seems to lift some horses in races when they are tired.’

‘I fancy I can hear her voice, but that must be an illusion.’

ในความหมายนี้ “ไม่อาจใช้ ‘delusion’ แทนได้”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)