การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน


ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน อันดับแรกจะต้องทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาของประเทศ ต้องวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ที่สำคัญ คือ การปรับปรุงตำราเรียน สื่อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร อีกทั้งเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการคิดเป็นวิเคราะห์ ตามทักษะในศตวรรษที่ 21

การที่ประเทศจะเป็น Thailand 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพื่อสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่ดี ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลานาน โดยอาศัยระบบการจัดการศึกษาของประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน โดยเฉพาะการสร้างสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ

สำหรับแนวทางการสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน จะต้องเตรียความพร้อมใน 4 เรื่อง (4M’s) หลักๆ นั้นคือ 1. งบประมาณ (Money) 2. บุคลากร (Man) ทั้งด้านผู้บริหาร ครูสายผู้สอน บุคลากรสายสนับสนุน หรือ บุคลากรทางการศึกษา 3. เครื่องมือ (Materials) นั้นคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information and Communication Technology for Education) และ 4. การจัดการ (Management) นั่นคือ กระบวนการจัดการบริหารงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ ทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ผู้บริหารโรงเรียน ต้องบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ประการ ดังนี้

  • การจัดหาทรัพยากร
  • การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
  • การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู
  • การติดตาม ประเมิน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเสาะหา เปรียบเทียบ ต่อรอง เลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการ และมีความเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งการติดตั้งให้พร้อมที่จะใช้งาน

เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น วัดได้จากวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการว่าสามารถใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารงานได้เต็มศักยภาพก่อนที่จะล้าสมัยหรือไม่ การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การบำรุงรักษา การพัฒนาทักษะของครูและเจ้าหน้าที่ การจัดตารางการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตลอดจนการจัดหาเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียน ส่วนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานแบบเดิม ๆ ของครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุน พัฒนา หรือส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ หรือดัดแปลง หรือปรับแต่ง หรือค้นหาวิธีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่า

กระบวนการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้เทคโนโลยีนั้นเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดขึ้นหรือไม่ เช่น จัดเวทีให้มีการแบ่งปันประสบการณ์จากตัวแบบที่ดีในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร มีการแต่งตั้งผู้ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบได้ทันท่วงที เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์ดีขึ้น หรือหาทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น

****************************************

หมายเลขบันทึก: 619784เขียนเมื่อ 6 ธันวาคม 2016 05:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ธันวาคม 2016 05:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี