การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร

เขียนเมื่อ  06 Dec 2016 @ 12:16
324

HPO องค์กรสมรรถนะสูง

เขียนเมื่อ  18 Mar 2010 @ 17:28
4,4121

7QC - Histogram

เขียนเมื่อ  18 Mar 2010 @ 16:47
27,224

การประกันคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ  01 Mar 2009 @ 08:14
466

นวัตกรรมการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ  08 Feb 2009 @ 15:26
521

นวัตกรรมการบริหาร

เขียนเมื่อ  08 Feb 2009 @ 15:15
607

นวัตกรรมหลักสูตร

เขียนเมื่อ  08 Feb 2009 @ 10:07
493

นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้

เขียนเมื่อ  08 Feb 2009 @ 09:12
498