161204-4 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Ain’t

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.04

Ref.#596038


Ain’t

Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย “ain’t” ว่าเป็นคำย่อ

จาก “am not” และ ขยายไปถึง

“is not” “has not” “are not” และ “have not”

โดยถือว่า ผู้ใช้ “ain’t” เป็น

“คนมีความรู้น้อย” และ เป็น “ภาษาพูด ของท้องถิ่น”

และ“เตือนว่า เป็นการใช้ “ที่ผิดจากมาตรฐาน”


Random House Webster’s college Dictionary

อธิบาย การใช้ “ain’t” ว่าเป็นคำใช้แทน

คำเต็ม “am not” “is not” และ “are not”

ที่ใช้ใน ประโยค ชนิด “declarative”

ใช้ “ain’t” ทั่วไป ในการพูดแบบ “uneducated” มากกว่า “educated”

ใช้ “ain’t” ในการพูดไม่เป็นทางการ บ่อยขึ้น โดยผู้มีการศึกษา

โดยเฉพาะในสหรัฐ ทางภาคใต้ และ “south-central” states

เช่นเดียวกับการใช้ในรูป คำถาม (interrogative) ว่า “ain’t I?”


เป็นการใช้แทน คำทางการ “am I not?” หรือ “aren’t I?”

(หากแต่ นักไวยากรณ์ บางคน เห็นว่า “ไม่ถูกไวยากรณ์”)

มีการใช้ “ain’t” ใน วลี เช่น “Ain’t it the truth!”

ใช้ “ain’t” เพื่อการเน้น เช่น “That’s just ain’t so!”

ไม่ปรากฏ การใช้ “ain’t” ในการเขียนเป็นทางการ เว้นแต่

เมื่อจงใจ (ใช้เพื่อความขบขัน)

ในการพูดแบบ คนภาคใต้ (สหรัฐ)

บางครั้งใช้แทน “have not” หรือ “has not”


Merriam-Webster Dictionary

อธิบาย การใช้ “ain’t” ว่า

ถึงแม้มีการ “ไม่เห็นด้วย” ว่า ไม่เป็นมาตรฐาน อย่างกว้างขวาง

ก็ยังพบการพูด “ตามเคยชิน” ของคน “uneducated”

ในการใช้แบบ อเมริกัน

ใช้ทั้ง พูดและเขียน เพื่อให้ “สนใจ” และ “เน้น” เช่น

‘The wackiness of movies, once so deliciously amusing, ain’t funny anymore.’

‘I am telling you – there ain’t going to be any blackmail.’

มีการใช้ โดยเฉพาะ ในวงการหนังสือพิมพ์

เป็นส่วนหนึ่ง แบบ ไม่เป็นทางการ เช่น

‘The creative process ain’t easy.’

การใช้ “ain’t” ไม่เป็นทางการ นี้

แตกต่างโดยทั่วไป จากการใช้ “ตามเคยชิน”

ตรงที่ เกิดบ่อยครั้ง ในประโยคและวลี เฉพาะตายตัว เช่น

“Well – class it ain’t

“For money? Say it ain’t so, Jimmy”

“You ain’t seen nothing yet.”

“That ain’t hay.”

“Two out of three ain’t bad.”

“If it ain’t broke, don’t fix it.”

ใช้ “ain’t” ในนวนิยาย เพื่อแสดงลักษณะนิสัยของตัวละคร

ใช้ในการเขียนจดหมายแบบกันเอง เพื่อแสดง ความเป็นเพื่อนสนิท

และยังใช้เป็น คำเสริมร้อยกรองใน เพลง เช่น

Ain’t she sweet.”

“It Ain’t Necessary So.”

เสริมว่า “มีหลักฐานด้วยว่า การใช้แบบ British’ ก็คล้ายกันมาก”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)