สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

งานสังคมสงเคราะห์ในความหมายทั่วๆไปที่สังคมรับรู้ คือ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม เช่น การแจกจ่ายสิ่งของแก่ผู้ประสบภัย การจัดชุดแพทย์ออกตรวจ การให้ทุนเล่าเรียน เป็นต้น

แต่ในความหมายของงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ก็คือ การให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ป่วยและญาติ ในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการแพทย์ประเภทต่างๆ อาทิ การจัดหาสถานที่พักฟื้น การจัดการกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยสิทธิการรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ เป็นต้น

โดยผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวถูกเรียกว่า นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ หรือ นักสังคมสงเคราะห์ทางคลินิก ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาทางด้านสังคมศาสตร์ (โดยมากมักเป็นวิชาเอกสังคมสงเคราะห์) และเข้ามาเรียนรู้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล

จัดเป็นส่วนหนึ่งในทีมผู้ให้การรักษาทางการแพทย์ จัดเป็นตัวจักรสำคัญในการประสานระหว่างทีมงานผู้รักษา องค์กรต่างๆ และผู้ป่วย ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้านต่างๆ เช่น การให้การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยสิทธิการรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ การจัดหาที่พักฟื้น การประสานงานเพื่อการฟื้นฟูทางอาชีพ การประสานงานกับองค์กรทางการแพทย์และองค์กรผู้พิการอื่นๆ เป็นต้น

งานของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดเป็นงานที่สำคัญ และไม่ค่อยมีผู้รับรู้บทบาทเท่าใดนัก เนื่องจากมักเป็นผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆในการเชื่อมโยง"ภายในองค์กรการแพทย์"กับ"องค์กรภายนอก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยความเห็น (0)