161130-5 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Afflict & inflict

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.30


Dictionary.com สะกดคำอ่าน กริยา “afflict” และ “inflict”

(ทั้งสองคำ เน้น พยางค์ หลัง flikt) ว่า “uh-flikt” และ “in-flikt


American Heritage Dictionary

อธิบาย ความหมาย “afflict”

คือ “การนำ ความเสียหาย หรือเจ็บปวด” อย่างมาก ให้แก่บางคน

‘His young child was afflicted with a skin disease.’

‘She was afflicted by the death of her parents.’

ให้ความหมาย “inflict”

เป็นเหตุให้เกิด “การบาดเจ็บหรืออันตราย” แก่บุคคล/กลุ่ม หรือ พื้นที่ เช่น

‘They inflicted serious injuries on three other men.’

หรือ “บังคับ ให้อยู่ภายใต้ หรือ ต้องทำ” บางสิ่งที่ไม่ต้องการ เช่น

The piano lessons he inflicted on his son.’

‘She is wrong to inflict her beliefs on everyone else.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)