161130-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – affective & effective & efficient

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.30


Affective และ Effective และ Efficient

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “affective”

(เน้น พยางค์ แรก af) ว่า “af-ek-tiv”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “effective”

(เน้น พยางค์ สอง fek) ว่า “ih-fek-tiv”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “efficient”

(เน้น พยางค์ สอง fish) ว่า “ih-fish-uh nt”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมายเบื้องต้นของ “affective” คือ

“emotion” “cause by หรือ expressing feeling and sentiment” เช่น

‘Many scenes in Dicken’s novels are affective.’

และ อธิบายว่า “effective” เป็นคุณศัพท์ มีหลายความหมาย

โดยเบี้องต้น คือ “producing the intended (หรือ expecting) results.”

(ได้ผล ตามที่ ตั้งใจ (หรือ คาดหวัง) เช่น

‘The supervisor suggested effective steps to handle the work load.’

ความแตกต่าง ในความหมาย ของทั้งสองคำ แสดงให้เห็นในตัวอย่าง

“The effective death scene of Little Nell Trent in Dickens’s The Old Curiosity Shop is dramatically effective.”

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายการใช้ “effective” และ “efficient”

ถ้าบางคน หรือบางสิ่ง “is effective” หมายถึง

“พวกเขาทำบางสิ่งได้ดี” และได้ผล ตามที่ตั้งใจไว้ เช่น

‘We need effective street lighting.’

‘Simple antibiotics are effective against this virus.’

‘She was very effective in getting people to communicate.’

ถ้า บางคน หรือบางสิ่ง “is efficient” หมายถึง

“พวกเขาทำงาน ได้ดีและทำได้สำเร็จ” โดยไม่เสียเวลา หรือพลังงาน

‘You need a highly efficient production manager if you want to reduce costs.’

‘Engines and cars can be made more efficient.’

ข้อควรระวัง:

ความสับสนระหว่าง สองคำนี้ ที่ความหมาย แตกต่างเพียงเล็กน้อย

คือ ถ้าคุณ “effective” หมายถึง “คุณทำงานได้อย่างถูกต้อง”

และ ถ้าคุณ “are efficient” คุณทำงานนั้น ได้เร็วและง่ายดาย”

“Doing research at the library can be effective, but using the internet is often more efficient.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)