ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเรื่อง    "คุณธรรมนำความรู้"    มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในปัจจุบัน    ซึ่งเดิมนั้น   มักจะได้ยินคำว่า  ความรู้คู่คุณธรรม     ถ้าทุกคนสามารถตอบคำถามได้ว่า   " วันนี้ทำความดีอะไรแล้วหรือยัง"   เชื่อว่าคุณธรรมต้องเกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมอย่างแน่นอน   เพราะคุณธรรมก็คือความดีงามที่มีอยู่ในจิตใจ  
                ดังท่านพระไพศาล  วิสาโล   กล่าวไว้ในหนังสือ   "เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน" ว่า
                ความดี
...เปรียบเสมือนดอกไม้ในจิตใจของเรา
               หากเราทำ
   ความดี   คนเดียว  ดอกไม้ก็เพียงแต่บานในใจเรา  แต่เมื่อใด  ก็ตามที่เราพร้อมใจกันทำ   ความดี   ก็เท่ากับว่า   ดอกไม้ได้บานสะพรั่งไปทั้งประเทศ   เมื่อถึงเวลานั้น  โลกและชีวิตจะสวยสดงดงามเพียงใด 
                ดังนั้น  ในการจัดการศึกษา  ผู้ที่มีส่วนในการจะให้ดอกไม้บานสะพรั่ง ทั้งแผ่นดิน  ก็คือ   ผู้บริหารการศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา   และนักเรียน  นั่นเอง