สอนอย่างไรให้เด็กรักและอยากเรียนภาษาอังกฤษ คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปลูกฝังให้เด็กรักเรียนภาษาอังกฤษ แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปถ้าเรามีความพยายาม  เพราะเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เด็กอาจมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของภาษาอังกฤษเพราะเขาไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งในชุมชนและที่โรงเรียน เพราะโรงเรียนไม่มีครูต่างชาติ ครูจึงพยายามสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ โดยยกตัวอย่างภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่นักเรียนพบเห็นบ่อยๆ เช่น ฉลากสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ชื่อป้าย ชื่อวงดนตรี เช่น ผงซักฟอก Breeze , ยาสระผม Sunsilk , น้ำยาล้างจาน Sunlight เป็นต้น โดยให้นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ที่พบในชีวิตประจำวันพร้อมแปลความหมาย และทำรายงานส่ง ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการทำรายงาน เพราะต้องการรู้ความหมายของคำศัพท์