DAP กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

DAP หรือ Developmentally Appropriate Practice คือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้รับพัฒนาแนวคิดจากสมาคมการศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (NAEYC)

DAP หรือ Developmentally Appropriate Practice คือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้รับพัฒนาแนวคิดจากสมาคมการศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (NAEYC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน DAP เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานการประกันคุณภาพ การจัดทำหลักสูตรปฐมวัย และนำไปเป็นแนวปฏิบัติในประเทศแถบเอเชียและประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้วย

เมื่อคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถพัฒนาได้โดยใช้แนวคิดของ DAP เป็นหลัก สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย (Mini M. Ed รุ่นที่ 4) หลักสูตร “DAP กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” (Developmentally Appropriate Practice for Young Children) โดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด DAP ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่าง มิถุนายน – กันยายน 2555 (เฉพาะวันเสาร์) วิทยากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชำนาญการพิเศษ รวมถึงคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดร.วัลลภ สุวรรณดี อาจารย์พรทิพย์ กาญจนนิยต เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย รับรองโดยสาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันเพ็ญ คุณสุดาพร 0-2575-2259 ต่อ 504, 505 หรือ 081-987-7600

อ้างอิง

http://www.thaipr.net/general/404934

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติและความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัย กับวิวัฒนาการทางการศึกษาความเห็น (0)