161123- 3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – academic

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.11.22

Academic

Dictionary.com สะกดเสียงอ่าน “academic”

“ak-uh-dem-ik” (เน้นที่ ‘dem’)

(DPWE) อธิบาย ความหมาย “academic”

มีความเกี่ยวข้อง กับ “ลักษณะเฉพาะ” และ “คุณภาพ”

ของ “โรงเรียน” (สถานการศึกษา = academy)

ให้ตัวอย่าง “วิธีที่ คำ” ได้ความหมาย

ทั้งที่เกี่ยวข้อง และ ที่ขยายออกไป”

เพระเหตุที่คำ “academic”

“อ้างอิงถึง การศึกษาและการให้ทุน” ที่เป็นตามกฎเกณฑ์

และความหมายได้ ผันแปร จนหมายถึง

“ตามตำรา” (conventional) และ “ดั้งเดิม” (traditional)

ในความเป็นจริง บางครั้ง ถือกันว่า “บุคคล ‘academic’”

คือ “บุคคลที่ ไม่รับรู้ เรื่องของโลกภายนอก”

เนื่องจาก “เป็นผู้ที่อยู่ใน หอคอย งาช้าง”

ด้วยเหตุนี้ “academic” จึงมีความหมายอื่นว่า

“speculative” (การคาดเดา) หรือ

“theoretical” (ที่เป็นทาง ทฤษฎี)

มิใช่ “actual” (ที่เป็นจริง) หรือ

“realistic” (เหมือนเป็นจริง) เช่น

‘I took only an academic interest in the progress of the campaign.’


DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)