เอกสารความรู้เกี่ยวกับการเรีึยนการสอนในศตวรรษที่ 21

presen1.ppt

เอกสารความรู้เกี่ยวกับการเรีึยนการสอนในศตวรรษที่ 21 จาก ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทที่ 10 การศึกษา 4.0ความเห็น (0)