1.5 ปรัชญาการศึกษาที่สำคัญ

1.5 ปรัชญาการศึกษาที่สำคัญ

1. ปรัชญาสารนิยม หรือสารัตถนิยม (Essentialism)

2. ปรัชญาสาขาสัจวิทยานิยม หรือสัจนิยมวิทยา หรือนิรันตรนิยม(Perenialism)

3.ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม หรือพิพัฒนนิยม หรือวิวัฒนาการนิยม(Progressivism)

4.ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)

5.ปรัชญาสาขาอัตถิภาวนิยม หรืออัตนิยม หรือสวภาพนิยม(Existentialism)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทที่ 1 บทนำความเห็น (0)