ศัพท์ที่ใช้เรียกสภาวะที่หลุดพ้น ไม่กลับมาเกิดอีก

ศัพท์ที่ใช้เรียกสภาวะที่หลุดพ้น ไม่กลับมาเกิดอีก

นั้น มี ๔๖ ศัพท์


๑. โมกขะ ๒. นิโรธ ๓. นิพพาน ๔. ทีปะ ๕.ตัณหักขยะ ๖.ปะระ ๗.ตาณะ ๘. เลนะ ๙. อรูปะ ๑๐. สันตะ ๑๑.สัจจะ ๑๒.อนาลยะ ๑๓.อสังขตะ ๑๔.สิวะ ๑๕.อมตะ ๑๖. สุทุททสะ ๑๗. ปรายณะ ๑๘. สรณะ ๑๙.อนีตะ ๒๐. อนาสวะ ๒๑.ธุวะ ๒๒.อนิทัสสนะ ๒๓. อกตะ ๒๔. อปโลกิตะ ๒๕.นิุปุณะ ๒๖. อนันตะ ๒๗.อักขระ ๒๘.ทุกขักขยะ ๒๙. อัพยาปัชฌะ ๓๐.วิวัฏฏะ ๓๑.เขมะ ๓๒.เกวละ ๓๓. ปวัคคะ ๓๔.วิราคะ ๓๕.ปณีตะ ๓๖.อัจจุตะ๓๗.ปทะ ๓๘.โยคักเขมะ ๓๙.ปาระ ๔๐.มุตติ ๔๑.สันติ ๔๒. วิสุทธิ ๔๓.วิมุตติ ๔๔.อสังขตธาตุ ๔๕.สุทธิ ๔๖.นิพพุติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)