พระพุทธเจ้าเรา ที่ได้ชื่อว่า"พุทโธ" เพราะว่าที่ได้ชื่อว่า"พุทโธ" (พระพุทธเจ้า) เพราะว่า

พราะทรงตรัสรู้สัจจธรรม
เพราะทรงยังหมู่สัตว์ให้รู้ตาม
เพราะรู้ธรรมทุกอย่าง
เพราะทรงเห็นแจ้งธรรมทุกอย่าง
เพราะทรงรู้ยิ่ง
เพราะทรงทำพระนิพพานให้แจ้ง
เพราะทรงสิ้นอาสวะกิเลส
เพราะทรงปราศจากอุปกิเลส
เพราะทรงปราศจากราคะแน่นอน
เพราะทรงปราศจากโทสะแน่นนอน
เพราะทรงสิ้นกิเลสแน่นอน
เพราะเสด็จไปสู่หนทางอันเป็นเอก
เพราะทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว
เพราะทรงกำจัดอวิชชาแล้วตรัสรู้วิชชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)