พระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ๔๑ พระนาม
พระนาม ที่ใช้เรียกศาสดา(ทุกพระองค์)ของเราทั้งหมดมี ๔๑ พระนาม ดังนี้

๑. พุทโธ ๒.ทศพล ๓. สัตถุ ๔. สัพพัญญู ๕.ทวิปทุตตมะ ๖.มุนินทะ ๗. มุนี ๘.ภะคะวันตุ ๙. นาถะ ๑๐.จักขุมันตุ ๑๑. อังคีรส ๑๒. มุนิ ๑๓. โลกนาถ ๑๔. อะนะธิวะระ ๑๕.มเหสิ ๑๖. วินายก ๑๗. สมันตจักขุ ๑๘. สุคต ๑๙. ภูริปัญญะ ๒๐. มารชิ ๒๑.นรสีหะ ๒๒. นรวระ ๒๓. ธัมมราชะ ๒๔. มหามุนิ ๒๕. เทวะเทวะ ๒๖. โลกครุ ๒๗. ธัมมัสสามี ๒๘. ตถาคต ๒๙. สยัมภู ๓๐. สัมมาสัมพุทโธ ๓๑.วรปัญญะ ๓๒.นายก ๓๓. ชินะ ๓๔.สักกะ ๓๕.สิทธัตถะ ๓๖.สุทโธทนิ ๓๗. โคดม ๓๘. สักยสีหะ ๔๐. สักยมุนี ๔๑. อาทิจจะครุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโรความเห็น (0)