การบริหารโครงการสุขภาพ

การบริหารโครงการสุขภาพ


องค์ประกอบของโครงงาน

องค์ประกอบพื้นฐานในโครงการแต่ละโครงการนั้นควรจะมีดังนี้

1.ชื่อแผนงาน เป็นการกำหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการที่มีลักษณะงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองวัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้

2.ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจนและเรียกเหมือนเดิมทุกครั้งจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

3.หลักการและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจำเป็นที่เกิดขึ้นที่จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการและหากเป็นโครงการที่จะดำเนินการตามนโยบาย หรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือแผนอื่น ๆ ก็ควรชี้แจงด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนโครงการ

บางท่านอาจจะเพิ่มเติมข้อความว่าถ้าไม่ทำโครงการดังกล่าวผลเสียหายโดยตรง หรือผลเสียหายในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้อนุมัติโครงการได้เห็นประโยชน์ของโครงกากว้างขวางขึ้น

4.วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความต้องการให้อะไรเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดและประเมินผลได้ ในระยะหลัง ๆ นี้นักเขียนโครงการที่มีผู้นิยมชมชอบมักจะเขียนวัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือเขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม การทำโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงคมากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน และอาจจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้นจึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได้-วัดได้ เพียง 1-3 ข้อ

5.เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะดำเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลขหรือจำนวนที่จะทำได้ภายในระยะเวลาทกำหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะและปริมาณ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานของผู้รับผิดชอบโครงการ

6.วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่งจะต้องปฏิบัติในการดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วนำมาจัดลำดับว่าควรจะทำสิ่งใดก่อน-หลังหรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้ตามลำดับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์

7.ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการปัจจุบันนิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น การระบุจำนวน ความยาวของโครงการเช่น 6 เดือน2 ปี โดยไม่ระบุเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เป็นการกำหนดระยะเวลาที่ไม่สมบูรณ์

8.งบประมาณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจำแนกรายการค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน งบประมาณอาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

- เงินงบประมาณแผ่นดิน

- เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ เช่น เงินเอกชนหรือองค์การเอกชน เป็นต้น

การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย นอกจากนี้หัวข้อนี้สามารถระบุทรัพยากรอื่นที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ ฯลฯ

9. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของหรืvรับผิดชอบโครงการ โครงการย่อย ๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้

10.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการดำเนินการโครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

11.การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรทำอย่างไรในระยะเวลาใดและใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถนำมาพิจารณาประกอบการดำเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป

12.ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้างใครเป็นผู้ได้รับเรื่องนี้สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบของโครงการด้วยได้


ความหมายของการวางแผน

มีผู้ให้คำจำกัดความของการวางแผนไว้หลายลักษณะ เช่น การวางแผน คือ การมองอนาคต

การเล็งเห็นจุดดหมายที่ต้องการ การคาดปัญหาเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าไว้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการหาทาง

แก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น

การวางแผน เป็นการใช้ความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการต่างๆ เพื่อคัดเลือกทางที่ดี

ที่สุดทางหนึ่ง กำหนดเป้าหมายและวางหมายกำหนดการกระทำนั้น เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปตามจุดประสงค์

ที่ตั้งไว้

การวางแผน เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการกำหนดสิ่งที่จะกระทำในอนาคต การประเมิน

ผลของสิ่งที่กำหนดว่าจะกระทำและกำหนดวิธีการที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติ

ถ้าจะกล่าวโดยสรุป การวางแผนก็คือการคิดการหรือกะการไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไร ทำไม

ทำที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และใครทำ

การวางแผนจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

- อนาคต

- การตัดสินใจ

- การปฏิบัติ

สรุป

การจัดทำโครงการสุขภาพให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและรู้จักการบริหารงานที่ดี

จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นได้

ตัวอย่างโครงการสุขภาพ

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘

สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียน มฐ.๑(๑.๑-๑.๖)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. หลักการและเหตุผล

วัยเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อาหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วัยเด็กได้รับการพัฒนาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งการออกกำลังกาย การดูแลความสะอาดของร่างกาย การป้องกันตนเองจากการเกิดโรคติดต่อ หลักเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ เพื่อให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสม กับวัย นำไปปฏิบัติได้เองในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวและชุมชน ในโอกาสต่อไปได้

โรงเรียนได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพขึ้นมาภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

๒. วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
 • เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
 • เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร โดยยึดหลัก ๓ ป. ประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย
 • เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพก้าวทันโรคและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ

๓. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

 • นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายทั้งภายในและภายนอกจากบุคลากรทางการแพทย์ ๑ ครั้ง/ปี
 • นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • นักเรียนทุกคนรู้จักเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
 • บุคลากรในโรงเรียนทุกคนรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพทันโรค ทันเหตุการณ์

ด้านคุณภาพ

 • นักเรียนทุกคนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสมกับวัย
 • บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและนำไปปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว

. การดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เงินอุดหนุน

เงินรายได้

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย

เงินอื่นๆ

๑.

กิจกรรมเติบโตสมวัย

พ.ค.๕๗-มี.ค.๕๘

๒,๐๐๐

-

-

-

นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม

นางยุวดี กุ้ยเขียว

ผู้นำอนามัย

๒.

กิจกรรมใส่ใจดูแลฟัน

พ.ค.๕๗-มี.ค.๕๘

๒,๐๐๐

-

-

-

นางวัฒนา อยู่สินธุ์

น.ส.สุนี ดาวสุก

หมอน้อยดูแลฟัน

๓.

กิจกรรมก้าวทันโรค

พ.ค.๕๗-มี.ค.๕๘

๒,๐๐๐

-

-

-

นางสุนันท์ บุญถนอม

นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม

ผู้นำอนามัย

๔.

กิจกรรมเลือกบริโภคอาหาร

พ.ค.๕๗-มี.ค.๕๘

๒,๐๐๐

-

-

-

นายวีระยุทธ พิสุราช

นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม

ผู้นำ อย.น้อย

๕.

กิจกรรมสุขาภิบาลดี

พ.ค.๕๗-มี.ค.๕๘

๒,๐๐๐

-

-

-

น.ส.ศศิธร หรั่งชะเอม

นายสมควร ระงับภัย

ผู้นำอนามัย

๖.

กิจกรรมมีคุณธรรม

พ.ค.๕๗-มี.ค.๕๘

๒,๐๐๐

-

-

-

นายจุฑาศิลป์ รุ่งวัฒนชัย

ผู้นำอนามัย

รวม

๑๒,๐๐๐

-

-

. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

๑.

ค่าดำเนินการจัดอบรม

๔,๐๐๐

๒.

ค่าอาหารว่างทุกกิจกรรม

๓,๐๐๐

๓.

ค่าซ่อมแซม/ทำความสะอาดเครื่องใช้

๒,๐๐๐

๔.

ค่าอุปกรณ์สื่อ สิ่งพิมพ์

๓,๐๐๐

รวม

๑๒,๐๐๐

๖. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

ผลผลิต

 • บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้มีทักษะในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • นักเรียนนำไปปฏิบัติและเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้กับผู้ปกครองและชุมชน
 • สังเกต
 • สัมภาษณ์
 • แบบสังเกต
 • แบบสอบถาม
 • ประเมินผล
 • แบบประเมินผล
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การสำรวจ/สังเกต/สอบถาม
 • ข้อมูลการตรวจสุขภาพร่างกาย/บัตรสุขภาพ
 • แบบสำรวจ/ระเบียนสะสม

ผลสัมฤทธิ์

 • บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 • ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัย

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพร้านีลวัชระทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความรู้และเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ โรคเรื้อรังและอุบัติเหตุน้อยลง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สามารถเรียนรู้ได้เต็มความสามารถและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

. คณะกรรมการโครงการ

 • นางวิไลรัตน์ เอื้อนจิตร ที่ปรึกษา
 • นางสาวประนอม แซ่เซียว ที่ปรึกษา
 • นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม หัวหน้าโครงการ
 • นางรวีวรรณ ชัยสิทธิ์วรกุล กรรมการ
 • นางยุวดี กุ้ยเขียว กรรมการ
 • นางสุนันท์ บุญถนอม กรรมการ
 • นางสาวสุนี ดาวสุก กรรมการ
 • นางบัณฑิตา เข็มดี กรรมการ
 • นางปัทมา บัญญัติ กรรมการ
 • นายวีรยุทธ พิสุราช กรรมการ
 • นายสมควร ระงับภัย กรรมการ
 • นายจุฑาศิลป์ รุ่งวัฒนชัย กรรมการ
 • นางวัฒนา อยู่สินธุ์ กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมเติบโตสมวัย

ผู้รับผิดชอบ

นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม

วิธีดำเนินการ

 • สำรวจและจัดเตรียมแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบ สศ.๓ ห้องพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อนามัยบางด้วน
 • กรอกแบบบันทึกสถิติ และสรุปการเฝ้าระวังและรักษาสุขภาพเด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
 • ประสานงานและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งนักเรียน ที่เจ็บป่วยเกินขีดความสามารถของโรงเรียนรักษาต่อ

๒.ร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัยบางด้วนตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียน การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ วัดสายตา และการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในรายที่มีปัญหาโรคต่างๆ เช่น กลาก เกลื่อน เหา อุบัติเหตุ และโรคอื่นๆ

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมใส่ใจดูแลฟัน

ผู้รับผิดชอบ

นางวัฒนา อยู่สินธุ์ , นางสาวสุนี ดาวสุก

วิธีดำเนินการ

 • สำรวจและจัดเตรียมอุปกรณ์ เวลาและสถานที่ในการแปรงฟัน
 • คณะกรรมการนักเรียนให้สัญญาณนักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน
 • กรอกแบบบันทึกและสรุปการเฝ้าระวังปัญหาอนามัยในช่องปาก
 • ประสานงานกับครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ ส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพฟันไปรับการรักษา

กิจกรรมที่ ๓

กิจกรรมรู้ทันโรค

ผู้รับผิดชอบ

นางสุนันท์ บุญถนอม , นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม

วิธีดำเนินการ

 • ครูสอนสุขศึกษาจัดทำแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคในหน่วยการเรียน
 • ผู้นำอนามัย ผู้นำ อย.น้อย หมอน้อย ให้ความรู้ด้านสุขภาพ โรคต่างๆ ที่หน้าเสาธงทุกวันพุธ
 • ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
 • สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

กิจกรรมที่ ๔

กิจกรรมเลือกบริโภคอาหาร

ผู้รับผิดชอบ

นายวีระยุทธ พิสุราช , นางสมปอง บุญศักดิ์เฉลิม

วิธีดำเนินการ

 • จัดทำบันทึกการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร
 • จัดอบรมผู้นำ อย.น้อย
 • ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน
 • พัฒนาปรับปรุง

กิจกรรมที่ ๕

กิจกรรมสุขาภิบาลดี

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวศศิธร หรั่งชะเอม , นายสมควร ระงับภัย

วิธีดำเนินการ

 • จัดทำบันทึกแบบสำรวจโรงอาหาร น้ำดื่ม สุขา เครื่องเล่น
 • ผู้นำ อย.น้อย ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหาร ตรวดน้ำดื่ม ตรวจห้องสุขา ตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตรวจห้องพยาบาล
 • ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน
 • พัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานกรมอนามัย

กิจกรรมที่ ๖

กิจกรรมมีคุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ

นายจุฑาศิลป์ รุ่งวัฒนชัย

วิธีดำเนินการ

 • จัดประชุมวางแผนกับคณะกรรมการนักเรียนเพื่อกำหนดกิจกรรมพัฒนา ด้านอารมณ์
 • คณะกรรมการนักเรียนดำเนินกิจกรรม
 • ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน
 • ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและขยายผล

แหล่งข้อมูล : http://banraiwittayaschool.blogspot.com/2012/12/bl...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความงามความเห็น (0)