แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

The Study of Lao KhrangEthnic Identities in Phrong MaduaSubdistrict Muang DistrictNakhon Pathom Province.

แพรภัทร ยอดแก้ว[1]

Praepatyodkaew[1]คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000,


</strong>

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ผู้ให้ข้อมูลคนสำคัญ ได้แก่ พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ และชมรมลาวครั่ง จำนวน 20 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ลักษณะครอบครัว อาชีพ อาหาร การแต่งกาย ภาษา ศาสนาและความเชื่อ

2.ประเพณีของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ได้แก่ ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ ประเพณีบุญกลางบ้าน

3. แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ได้แก่ นโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนนำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลาวครั่งมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ลาวครั่ง สนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในชุมชนเทศบาลโพรงมะเดื่อ

คำสำคัญ:อัตลักษณ์, ชาติพันธุ์, ลาวครั่ง

Abstract

Tis research is Qualitative Research and Participatory Action Research (PAR).The purposes of this research were to study The Study of Lao KhrangEthnic Identities in Phrong MaduaSubdistrict Muang DistrictNakhon Pathom Province.The Key Informantused for study are 20 person including monks, community leader, Phrong Maduamunicipal district, and Lao Khrang Club.

Major findings were as follows :

1. The Heritage Study of Lao KhrangIdentity include History, family, career , food , dress , language, religion and belief.

2. The traditional of Lao KhrangEthnic Identities in Phrong MaduaSubdistrict Muang DistrictNakhon Pathom Province were Songkran Festival Flags and Bun Klang Ban traditional.

3. Guidelines for the Conservation of Lao KhrangIdentity including promotion encourage community lifestyle and culture of Laos Khrang to develop a cultural tourism destination. And encourage community development district Prongmadua . A place of learning and culture of ethnic Lao Khrang. Grants to support research institutions and related organizations . To study the conservation of Lao Khrangcultural.

Keyword :Identities, Ethnic, Lao Khrang

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง " การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมายเลขบันทึก: 617718เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2016 21:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 ตุลาคม 2016 21:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี