วันที่ 40 บอร์ดเด็กดี... (4 กรกฎาคม 2559)

จากวันหยุดที่ผ่านมา ผมได้คิดวิธีการเสริมแรง และจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา นั่นก็คือ “บอร์ดเด็กดี” วันนี้จึงเป็นวันที่เริ่มให้การเสริมแรงกับนักเรียน โดยอันดับแรกครูอธิบายถึงนวัตกรรมให้นักเรียนฟังก่อนว่า ครูจะมีบอร์ดเด็กดีซึ่งจะมีรูปนักเรียนทุกคนติดอยู่ และข้างๆรูปของนักเรียนจะมีช่องเสียบแถบพฤติกรรมอยู่ โดยแถบพฤติกรรมนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สี คือ สีเขียวและ สีแดง ซึ่งแถบสีเขียวคือแถบที่แสดงถึงพฤติกรรมการตั้งใจเรียน ส่วนแถบสีแดงคือแถบที่แสดงถึงพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน จากนั้นถึงได้สอยถามนักเรียนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่า นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมการตั้งใจเรียนมีอะไรบ้าง และพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนมีอะไรบ้าง พออธิบายเสร็จก็เริ่มทำการสอน และเริ่มสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากที่ให้การเสริมแรง....


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)