คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

(พิธีกรกล่าวนำ) หันทะมะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภา คะนะมะการัง กะโรมะเสฯ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ,

ขอนอบน้อม, แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์นั้น, ซึ่งเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้, โดยพระองค์เอง

เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง,

สะระณัง คัจฉามะ, ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธมามะกาติโน, สังโฆ ธาเรตุฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, แม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว, กับทั้งพระธรรม, และพระสงฆ์, ว่าเป็นที่พึ่ง, ที่ระลึกอันสูงสุด, ขอพระสงฆ์, โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า, เป็นพุทธมามะกะ, ผู้ถึงพระรัตนตรัย, เป็นสรณะตลอดชีวิต,

ตั้งแต่บัดนี้, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, จะปฏิบัติตน, มีศรัทธาในพระรัตนตรัย, ตั้งใจรักษาศีล, ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว, ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา, หมั่นสร้างบุญกุศล, ในพระพุทธศาสนา, ตลอดกาลนานเทอญฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนก้นบาตรความเห็น (0)