ลั่นทม
พลตรี สุขสันต์ บุญชิต

การจัดซื้ออาวุธโดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) ของกองทัพบกไทย


การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์โดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) ของกองทัพบกไทย

ข้อ ๔ กล่าวทั่วไป

๔.๑ การจัดซื้อโดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) เป็นวิธีการจัดหายุทโธปกรณ์และบริการทางทหารผ่านรัฐบาล ( Government to Government ) ประเภทหนึ่ง แต่เป็นวิธีการจัดหาเฉพาะสำหรับการจัดหาจากรัฐบาลสหรัฐฯ เท่านั้น ทั้งนี้การจัดหาวิธีนี้จะแตกต่างจากการจัดหาจากรัฐบาลประเทศอื่นเนื่องมาจากสหรัฐฯ จะเป็นผู้กำหนด กฎระเบียบ วิธีการดำเนินการเอง ประเทศผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข อย่างไรก็ตามผู้ซื้อจะได้ประโยชน์มากในการจัดซื้อด้วยวิธีนี้ เพราะรัฐบาลสหรัฐฯ จะเป็นผู้รับประกันในการซื้อขายว่ายุทโธปกรณ์ทุกชนิดที่จัดซื้อด้วยวิธีนี้ มีความเชื่อถือได้สูง การจัดหาปริมาณมากๆ โดยรวมความต้องการจากหลายๆ ประเทศ จะจัดซื้อได้ในราคาถูกและในบางครั้งรัฐบาลสหรัฐฯ ก็จะให้ความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณแก่ผู้ซื้อด้วยในลักษณะการให้เปล่าหรือให้กู้เงินซื้อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

๔.๒ การจัดซื้อโดยวิธี Foreign Military Sales (FMS) แบ่งวิธีการจัดซื้อตามลักษณะสัญญาออกเป็น ๓ ประเภทดังนี้

๔.๒.๑สัญญาประเภท Defined Order เป็นการขายชนิดระบุรายการ หรือเดิมเรียกว่า Firm Order Case ( FOC )สัญญานี้ เป็นการขายยุทธภัณฑ์หลัก เช่น รถถัง ปืนใหญ่ จรวดนำวิถี กระสุนฯการจัดซื้อในลักษณะนี้ ในสัญญาซื้อขายหรือที่เรียกว่า Letter of Offer and Acceptance (LOA) สหรัฐฯ จะเสนอขายพร้อมส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องครบชุด ( Total Package ) เช่น ชิ้นส่วนซ่อมควบคู่ อุปกรณ์สนับสนุน คู่มือ บริการทางซ่อมบำรุง ชุดฝึกสอนเคลื่อนที่ การช่วยเหลือทางเทคนิคตลอดจนถึงการสนับสนุนการซ่อมบำรุงขั้นคลัง ( repair and Return ) สำหรับอาวุธใหม่ที่ผู้ซื้อยังไม่มีขีดความสามารถดำเนินการซ่อมขั้นคลังได้เอง

๔.๒.๒ สัญญาประเภท Blanket Order เป็นการขายที่ไม่ระบุรายการและจำนวน หรือเดิมเรียกว่า Blanket Open End ( BOE) สัญญาซื้อขายลักษณะนี้เป็นสัญญาระหว่างประเทศลูกค้า FMS กับรัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนซ่อมและบริการ ( รวมทั้งที่นั่งการฝึกศึกษา โดยการกำหนดวงเงินไว้แต่ไม่กำหนดรายการว่าในรายละเอียดจะซื้ออะไร จำนวนเท่าใดและจะซื้อเมื่อใด ประเทศลูกค้าสามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนซ่อมและบริการไปเรื่อยๆ จนกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ในสัญญาจะหมด การจัดซื้อวิธีนี้แบ่งเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้

๔.๒.๒.๑ สัญญาสำหรับการจัดซื้ออะไหล่ หรือชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์และอาวุธส่วนมากจะระบุใน LOA ว่าสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าเปิดไว้สำหรับใช้จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม Major Items หรือระบบอาวุธประเภทใดประเภทหนึ่ง

๔.๒.๒.๒สัญญาสำหรับการจัดหาสิ่งพิมพ์ตำรา แบบฟอร์ม แคตตาล็อก พิมพ์เขียว ยุทโธปกรณ์และอาวุธ แผนที่ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน

๔.๒.๒.๓ สัญญาสำหรับจัดหา Support Equipment เช่น เครื่องมือพิเศษเครื่องมือซ่อม เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือ ก่อสร้าง เป็นต้น

๔.๒.๒.๔ สัญญาสำหรับการจัดหาเครื่องมือปรับแต่งและยุทโธปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งโดยบุคลากรของรัฐบาลสหรัฐฯ

๔.๒.๒.๕ สัญญาสำหรับการบริการช่วยเหลือทางเทคนิค ( Technical Assistance Services)

๔.๒.๒.๖ สัญญาสำหรับการซื้อที่นั่งการศึกษาการฝึก

๔.๒.๒.๗ สัญญาสำหรับการซื้อเครื่องช่วยฝึก

๔.๒.๒.๘ สัญญาสำหรับการซื้อบริการในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และอาวุธ

๔.๒.๓ สัญญาประเภท จัดระบบส่งกำลังบำรุงและการลงทุนร่วมกัน ( Cooperative Logistics Supply Support Arrangement หรือ CLSSA)เป็นการให้การสนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมระบบอาวุธ ที่มีประจำการอยู่ในกองทัพสหรัฐฯ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๕ ถึง ๑๐ ปีโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการส่งกำลังบำรุงร่วมกับกองทัพบกสหรัฐฯ โดยใช้การเจรจาในการทำสัญญาแบบ Foreign Military Sales Oder ทุกๆ ปี ดังนี้

๔.๒.๓.๑ FMSO I เป็น LOA สำหรับการจัดหาและสะสมชิ้นส่วนซ่อมเพื่อรองรับการเบิกจากลูกค้าตามวงเงินที่ได้ เจรจากำหนดเอาไว้ ทั้งนี้จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนและชนิดที่ลูกค้าต้องการให้สหรัฐฯ สะสม

๔.๒.๓.๒ FMSO II เป็น LOA ที่ลูกค้าเปิดเอาไว้คู่กับ FMSO I เป็นลักษณะ Open End คือไม่ได้ระบุรายการและจำนวน ลูกค้าเปิดไว้สำหรับการเบิกชิ้นส่วนซ่อมที่สหรัฐฯ ได้จัดหาและสะสมไว้ใน FMSO I

ข้อ ๕ เอกสารอ้างอิง

๕.๑ อนุมัติหัวหน้าคณะปฏิวัติ ท้ายหนังสือ ฝรมช. ที่ ๖๘๕๙/๑๕ ลง ๒๓ พ.ย. ๑๕เรื่องการจัดซื้อยุทธภัณฑ์ โดยวิธี Foreign Military Sales

๕.๒ อนุมัติผู้บัญชาการทหารบก ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ลับมาก ที่ กห ๐๓๑๘/๒๑๖ ลง ๔ มิ.ย.๑๘ เรื่องการจัดซื้อยุทธภัณฑ์จากสหรัฐฯ โดยวิธี Foreign Military Sales

๕.๓ หนังสือ สร ที่ สร ๐๒๔๓/๖๐๔๒ ลง ๒ เม.ย.๒๕๑๙ เรื่อง อนุมัติให้ กองทัพไทยมีอำนาจอนุมัติให้แก้ไขความตกลงจัดซื้อโดยวิธี Foreign Military Sales ทั้งนี้ต้องอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และ หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๐๖(๐๗) /๖๗๐ ลง ๒๓ เม.ย.๑๙

๕.๔ มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ สร ด่วนมาก ที่ สร ๐๒๐๓/๑๒๘๙๔ ลง ๑๒ มิ.ย.๒๕๑๙ เรื่อง ขออนุมัติซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ เป็นกรณีพิเศษโดยให้ กห ดำเนินการจัดหาสิ่งอุปกรณ์หรือบริการทางทหาร จาก กห. สหรัฐฯ โดยวิธี FMS เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้บริการขนส่งของ กห.สหรัฐฯ หรือสายการเดินเรือเอกชน สำหรับการขนส่งยุทธภัณฑ์อันตรายแทนการใช้บริการของ รสพ. ในบางกรณีเป็นพิเศษเฉพาะราย

๕.๕ อนุมัติ รมว.กห. ท้ายหนังสือ กง.กห. ต่อ กง.กห. ที่ กห ๓๔๒/๒๐ ลง ๔ ก.พ.๒๕๒๐ เรื่อง การกำหนดอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์จากสหรัฐฯ โดยวิธี Foreign Military Sales และ อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๓๑๘/๓๕๔๐ ลง ๒๑ มี.ค.๒๐ให้ ผบ.เหล่าทัพหรือเทียบเท่าที่เป็นเจ้าของงบประมาณมีอำนาจสั่งซื้อสิ่งอุปกรณ์จากสหรัฐฯ โดยวิธี FMS ได้โดยไม่จำกัดวงเงิน แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ

๕.๖ อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๖๙๗ ลง ๒๐ ก.พ.๔๕เรื่องขออนุมัติส่งสิ่งอุปกรณ์ทางอากาศ

๕.๗ อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๗๐๑๖ ลง ๒๙ ก.ย.๔๗ เรื่องขออนุมัติหลักการในการรับสิ่งอุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยวิธี FMS หรือสิ่งอุปกรณ์ที่สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ

๕.๘ คำสั่ง ทบ. ที่ ๑๒๖/๒๕๕๐ ลง –เรื่องการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการ แผนจัดหา และแก้ไขแผนจัดหา

๕.๙ ระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยการรับ – ส่ง สิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความช่วยเหลอทางทหารจากต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๑

ข้อ ๖ การดำเนินการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธี FMS

๖.๑ การกำหนดความต้องการความต้องการสิ่งอุปกรณ์คือ สิ่งอุปกรณ์ทางทหารที่หน่วยมีความจำเป็นต้องใช้ตามอัตราหรือเตรียมไว้เพื่อใช้งานให้สำเร็จภารกิจที่ได้รับมอบในห้วงระยะเวลาหนึ่ง โดยได้มาจากการคำนวณ หรือ การเก็บสถิติความสิ้นเปลือง อย่างใดอย่างหนึ่งข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดความต้องการ ได้แก่ อัตราที่ได้รับอนุมัติจาก ทบ.ปัจจัยทดแทนหรือเกณฑ์ความสิ้นเปลือง สถิติความสิ้นเปลือง จำนวนหน่วยทหารจำนวนสิ่งอุปกรณ์ ยอดกำลังพลหรือยอดพาหนะ สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย ยอดคงคลัง ยอดค้างรับ-ค้างจ่ายลักษณะและปริมาณงาน ฯลฯ

๖.๑.๑ ขั้นตอนการดำเนินการรวบรวมความต้องการ

๖.๑.๑.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ที่กองทัพบกอนุมัติใช้ในปัจจุบัน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีความต้องการ

๖.๑.๑.๒ ในบางกรณี หน่วยใช้เป็นผู้กำหนดความต้องการ หน่วยใช้ต้องเสนอความต้องการให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมก่อน

๖.๑.๑.๓กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกเป็นหน่วยที่ตรวจสอบและรวบรวมความต้องการของทุกหน่วย เพื่อรายงานขออนุมัติบัญชีความต้องการต่อกองทัพบก

๖.๑.๑.๔ ระยะเวลาการเริ่มจัดทำความต้องการและเวลาส่งตลอดจนจำนวนชุดที่จัดทำขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เป็นกรณีไป

๖.๒ การเสนอความต้องการ

๖.๒.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการ ปฏิบัติดังนี้

๖.๒.๑.๑ รวบรวมรายการและจำนวนความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๖.๒.๑.๒เสนอบัญชีสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการซื้อให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เพื่อขอทราบในขั้นต้นว่าสิ่งอุปกรณ์นั้นสหรัฐฯ มีขายหรือไม่ ราคาโดยประมาณหน่วยละเท่าใด ( ระบุหมายเลข NSN ชื่อเรียก หน่วยนับ จำนวน และรายละเอียดความต้องการอื่นๆ ของสิ่งอุปกรณ์ )

๖.๒.๑.๓ หากเหล่าทัพอื่น หรือส่วนราชการอื่นมีความประสงค์ที่จะซื้อสิ่งอุปกรณ์โดยวิธี FMS ร่วมกับกองทัพบก จะต้องส่งความต้องการนั้น ให้กรมฝ่ายยุทธบริการทราบเพื่อรวบรวมความต้องการนั้นจัดซื้อร่วมกับกองทัพบกต่อไป

๖.๒.๒ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ปฏิบัติดังนี้


๖.๒.๒.๑ เมื่อได้รับบัญชีสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อจาก กรมฝ่ายยุทธบริการแล้วกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก จะส่งบัญชีสิ่งอุปกรณ์ให้ JUSMAG หลังจากนั้น JUSMAG จะส่งคำขอไปยังหน่วย Implementing Agencyของสหรัฐฯ เพื่อขอทราบราคาและระยะเวลาการได้รับสิ่งอุปกรณ์ ( Price & Availability หรือ P&A data ) ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ๔๕วัน จะได้รายละเอียดจากหน่วยงานสหรัฐฯ ผ่าน JUSMAGซึ่งรายละเอียดนี้ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกจะได้ส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการเพื่อจัดทำคำของบประมาณต่อไปอย่างไรก็ตามข้อมูลราคานี้ เป็นข้อมูลราคาโดยประมาณเท่านั้น ( Rough Order of Magnitude หรือ ROM) หากมีการลงนามซื้อขายยุทโธปกรณ์จริงราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

๖.๒.๒.๒ รวบรวมคำของบประมาณที่กรมฝ่ายยุทธบริการที่จัดส่งมาให้แล้วทำการตรวจสอบความต้องการในภาพรวม โดยพิจารณาปัจจัยความถูกต้อง ความครบถ้วน ลำดับความเร่งด่วนแล้วนำความต้องการเหล่านั้นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งนี้ที่มาของงบประมาณได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

       • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
       • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
       • งบกลาง
       • งบประมาณจากส่วนราชการอื่น
       • งบอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น งบความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ งบเหลือจากการจัดหา เป็นต้น

๖.๓ การปรับความต้องการปกติความต้องการที่กองทัพบกจัดทำขึ้นมักจะมีการปรับความต้องการให้ลดลงภายหลังทั้งนี้ เนื่องจากสถานภาพงบประมาณของกองทัพบก และราคายุทโธปกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ตามการปรับความต้องการจะต้องยึดถือหลักดังต่อไปนี้พิจารณาดำเนินการ

๖.๓.๑พิจารณาความเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่กำหนดไว้ในแต่ละปี เช่น อาจจะให้ความเร่งด่วนในการซ่อมบำรุง การทรงชีพของหน่วย หรือการปฏิบัติการในสนาม เป็นต้น

๖.๓.๒ การปรับความต้องการจะกระทำเมื่อได้รับทราบผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว หากได้รับงบประมาณน้อยกว่าความต้องการที่เสนอ การปรับนอกจากจะกระทำโดยกรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบแล้ว ยังต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น กรมยุทธการทหารบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก กรมฝ่ายเสนาธิการอื่นๆรวมทั้งหน่วยใช้ ด้วย

๖.๔ การขอ LOAเมื่อความต้องการได้รับอนุมัติแล้ว กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบการจัดหาสิ่งอุปกรณ์นั้นจะส่งรายละเอียดเพื่อให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกขอสัญญาซื้อขาย ( Letter of Offer and Acceptance หรือ LOA ) จากสหรัฐฯหนังสือที่กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกส่งให้สหรัฐฯ นั้น เรียกว่า Letter of Request หรือ LOR รายละเอียดใน LOR ไม่มีหัวข้อหรือรูปแบบที่แน่นอน แต่ทั่วๆ ไปควรจะมีรายละเอียดดังนี้

    • ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมายเลขอ้างอิง (NSN)และ จำนวนที่ต้องการซื้อ
    • ชนิดของสัญญาเช่น FOCBOEหรือ CLSSA
    • Purchaser Reference
    • Term of Sale เช่น Cash with Acceptances, Cash Prior to Delivery, Dependable Undertaking, Payment on Delivery, FMS Credit, MAP เป็นต้น
    • Estimated Total Cost
    • Priority

หากมีความต้องการอื่นก็ให้ใส่เพิ่มเติม เช่น ระบุว่าต้องการซื้อสิ่งอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตเฉพาะ ( ระบุ Sole Source)การขอยกเว้น ระเบียบบางประการของสหรัฐฯการขอรับประกันพิเศษการขนส่งด้วยวิธีพิเศษเป็นต้น

๖.๔.๑ การขอ Congressional Notification หรือ CNการซื้อสิ่งอุปกรณ์บางรายการจะต้องทำการร้องขอจากสภา Congress สหรัฐฯ ก่อนสหรัฐฯ จึงจะส่งสัญญาซื้อขาย LOA ให้กับประเทศลูกค้าเพื่อลงนามตอบรับได้ เงื่อนไขที่จะต้องขออนุมัติสภา Congress ได้แก่

๖.๔.๑.๑ การจัดซื้อครั้งนั้นเป็นการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์หลักที่มีมูลค่าหน่วยละ ๑๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป

๖.๔.๑.๒ การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์หลักที่มีมูลค่าทั้งสัญญาซื้อขายตั้งแต่ ๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป

๖.๔.๑.๓สัญญามีมูลค่าตั้งแต่ ๒๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไปในการบริการออกแบบหรือก่อสร้าง

๖.๔.๒ Letter of Intention หรือ LOIเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับ LOA แต่จะใช้ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อที่ใช้ระยะเวลาจัดหายาวนานกว่าปกติสหรัฐฯ จะส่งให้ลูกค้าพิจารณาลงนามตอบรับก่อนเพื่อเป็นการยืนยันความต้องการจัดซื้อเมื่อ LOI มีผลทางสัญญาแล้ว รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการจัดซื้อ หลังจากมีความชัดเจนในการดำเนินการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดตาม LOIสหรัฐฯ จะส่ง LOA ซึ่งมีรายละเอียดสมบูรณ์ให้ลูกค้าลงนามตอบรับในโอกาสต่อไป เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการซื้อขาย

๖.๕ การขออนุมัติแผนจัดหา

๖.๕.๑แผนจัดหา คือรายละเอียดแนวทางปฏิบัติและแผนที่จะทำการจัดหาหรือจ้างทำสิ่งอุปกรณ์ หรือจ้างเหมาก่อสร้าง หรือซ่อมบำรุงของกรมฝ่ายยุทธบริการ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ หรือหน่วยใช้ ในห้วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อแผนจัดหาได้รับอนุมัติแล้วจะเป็นคำสั่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการ ดำเนินการจัดหาหรือจ้างสิ่งอุปกรณ์ จ้างเหมา หรือซ่อมบำรุงต่อไป

๖.๕.๒ ในระหว่างการขอ LOA นั้น กรมฝ่ายยุทธบริการที่ ส่ง LOR จะดำเนินการขออนุมัติแผนจัดหาผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก โดยใช้รายละเอียดที่เสนอขอ LOR ประกอบการขออนุมัติแผนจัดหาโดยทั่วไปต้องมีข้อมูลสำคัญๆ ที่สามารถใช้ได้ภายในกองทัพบกเอง คือให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยควบคุมการจัดหา และหน่วยควบคุมงบประมาณ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ หมวดประเภทเงิน หมายเลขยุทโธปกรณ์ รายการยุทโธปกรณ์ จำนวน ราคาต่อหน่วยวงเงินวันที่เริ่มดำเนินการ ระยะเวลาที่จะดำเนินการจัดหา และระยะเวลาที่จะได้รับสิ่งอุปกรณ์

๖.๕.๓ แผนจัดหาที่หน่วยเสนอขออนุมัติ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก จะทำการตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบแล้ว จะเสนอขออนุมัติจากกองทัพบก แผนจัดหาที่ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกแล้ว จะต้องทำการแจกจ่ายให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ

๖.๖ การขออนุมัติซื้อ เมื่อหน่วยที่ต้องดำเนินการจัดหาได้รับอนุมัติแผนจัดหาแล้ว จะต้องเร่งรัดดำเนินกรรมวิธีจัดหาและรายงานขออนุมัติซื้อโดยเร็วในช่วงนี้ กรมฝ่ายยุทธบริการจะได้รับ LOA จากสหรัฐซึ่งใช้เวลาประมาณ ๖๐ วัน ในการจัดทำ LOA และโดยทั่วไป LOA ที่สหรัฐฯ ส่งให้กรมฝ่ายยุทธบริการจะตรงกับความต้องการของกรมฝ่ายยุทธบริการที่จะทำการจัดซื้อแต่บางครั้งรายละเอียดใน LOA อาจจะไม่ตรงความต้องการหรือมีเกินความจำเป็นในกรณีที่กรมฝ่ายยุทธบริการต้องการแก้ไขรายละเอียดใน LOA อันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ เช่น เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ รายการใน LOA บางรายการไม่เหมาะสม ต้องการแก้ไขเทอมการชำระเงิน เป็นต้น กรมฝ่ายยุทธบริการที่จัดซื้อสามารถขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับฝ่ายสหรัฐฯ ได้ โดยใช้วิธี Pen and Ink Change คือทำการขีดฆ่ารายการที่ไม่ต้องการออกแล้วเขียนรายละเอียดที่ต้องการจะแก้ไขใน LOA เดิม ตามที่ต้องการ หลังจากนั้นส่ง LOA ดังกล่าว ให้ฝ่ายสหรัฐฯ ได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง หากสหรัฐฯ ตรวจสอบแล้วเห็นด้วยในการแก้ไขนั้น สหรัฐฯ ก็จะตอบรับการขอแก้ไขนั้น เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการก็จะใช้รายการที่ปรากฏในLOA ไว้ลงนามในโอกาสต่อไปแต่อย่างไรก็ตามหากการแก้ไข LOA นั้น เป็นการแก้ไขที่มีรายละเอียดมาก เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจะแจ้งให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ขอให้สหรัฐฯ ออก LOA ใหม่เป็น LOA ฉบับ Restated เพื่อใช้ลงนามแทน LOA ฉบับเดิม

กรณีที่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกรมฝ่ายยุทธบริการจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ซึ่งอาจจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับในกรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอาจจะมีการปรับลดรายการ หรือจำนวนในการจัดหาให้น้อยลงกว่ารายการในแผนจัดหา

เมื่อรายละเอียดของ LOA กรมฝ่ายยุทธบริการได้ตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมแล้วจะรายงานขออนุมัติซื้อผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกหนังสือขออนุมัติซื้อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะแจกจ่ายไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง

๖.๗ การลงนามใน LOA

๖.๗.๑ เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อยุทโธปกรณ์ดังมีรายละเอียดตาม LOA ฉบับล่าสุดแล้วกรมฝ่ายยุทธบริการจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก โดยแนบสำเนา LOA อนุมัติแผนจัดหา และอนุมัติซื้อ เพื่อใช้ชำระเงินมัดจำซึ่งเป็นการชำระงวดแรก (Initial Deposit ) ส่วนเงินงวดต่อไปจะชำระตาม Term of Paymentที่ระบุใน LOA

๖.๗.๒ เมื่อสำนักงานปลัดบัญชีทหารบกได้รับหนังสือจากกรมฝ่ายยุทธบริการแล้วจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจะพิจารณาสั่งจ่ายงบประมาณเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการเมื่อได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการจะลงนามตอบรับ LOA พร้อมทั้ง วางฎีกาเบิกจ่ายเงินงวดแรกหรือเงินมัดจำไปยังกรมการเงินทหารบกล่วงหน้า ๓๐ วัน ก่อนถึงกำหนดชำระ พร้อมทั้ง แจ้งสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เพื่อขอให้ธนาคารโอนเงินทางโทรเลข(Wire Transfer) หรือ ชำระผ่านเช็คให้กับหน่วย DFAS-DE/I ภายใน ๕ วันทำการหลังจาก LOA ได้ทำการลงนามตอบรับแล้ว ตามจำนวนเงินที่วางฎีกา

LOA ที่ลงนามตอบรับแล้วจะต้องส่งให้กับ JUSMAG ผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๓ ชุด กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ๑ ชุด สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ๑ ชุด สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย ประจำกรุงวอชิงตัน ๑ ชุด กรมการขนส่งทหารบก ๑ ชุด

ปกติสหรัฐฯ จะให้เวลาผู้ซื้อดำเนินกรรมวิธีในการลงนามตอบรับประมาณ ๖๐ วัน หากผู้ซื้อไม่สามารถลงนามตอบรับได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อสามารถขอขยายระยะเวลาในการลงนามตอบรับออกไปได้อีก ๒ ครั้ง แต่หากผู้ซื้อไม่ขยายระยะเวลาในการลงนาม LOA นั้น จะถูกยกเลิกภายใน ๑๐ หลังจากวัน สิ้นสุดกำหนดการลงนาม (Expire date) ที่ระบุใน LOA

LOA ที่ได้รับการลงนามทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลสหรัฐ และเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการลงนามแทนรัฐบาลไทยจะมีผลบังคับตามกฎหมาย (Implement) ต่อเมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับการชำระเงินงวดแรกแล้วเท่านั้น

๖.๘ การชำระเงินตาม Term of Payment กรมฝ่ายยุทธบริการจะต้องวางฎีกาไปยังกรมการเงินทหารบกล่วงหน้า ๓๐ วันทำการก่อนถึงกำหนดการชำระเงินตามสัญญา การวางฎีกาดังกล่าวต้องแจ้ง สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกทราบเหมือนกับการชำระเงิน Initial Deposit

๖.๙ การแก้ไข LOA

LOA ที่ได้รับการ Implement แล้ว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ราคาสิ่งอุปกรณ์ที่จัดซื้อมีราคาเปลี่ยนแปลง กำหนดการส่งมอบ ล่าช้า ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการหรือมีการเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ LOA เหล่านั้นต้องมีการแก้ไข โดยในภาพรวมหากมีการแก้ไขในรายละเอียดมากรายการ สหรัฐฯ จะออก LOA ฉบับแก้ไข (Amendment)ให้ผู้ซื้อพิจารณาลงนามตอบรับ เมื่อผู้ซื้อพิจารณาลงนามตอบรับแล้วจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของ LOA ฉบับแก้ไขใหม่ ซึ่ง LOA ฉบับแก้ไขใหม่จะมีการ Implement ทุกครั้งที่ผู้ซื้อได้ลงนามตอบรับแล้ว ส่วนในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเงื่อนไขต่อไปนี้

    • เปลี่ยนแปลงราคารวมในสัญญาไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์
    • เทอมการชำระเงินเปลี่ยนแปลง
    • กำหนดการตัดจ่ายหรือการส่งมอบล่าช้า

สหรัฐฯจะออก LOA ฉบับปรับแก้ (Modification) ให้ผู้ซื้อได้ลงนามรับทราบ LOA ที่สหรัฐฯ ทำการปรับแก้นี้ สหรัฐฯ สามารถ Implement ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ผู้ซื้อลงนามรับทราบใน LOA ใหม่

๖.๑๐ การบริหารสัญญาที่จัดซื้อโดยวิธี FMS

๖.๑๐.๑ เมื่อ LOA ประเภท FOC ได้รับการ Implement แล้ว สหรัฐฯจะลงรายละเอียดที่ปรากฏในLOA เข้าสู่ ระบบ Logistics ของ กห สหรัฐฯ ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดได้แก่ใบเบิก คำสั่งซื้อ การร้องขอระบบงาน ฯลฯ ซึ่งแต่ละรายการจะกำกับด้วย Document Number เฉพาะและจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งมอบรายการสิ่งอุปกรณ์ อะไหล่ บริการ เป็นต้น กรมฝ่ายยุทธบริการ และหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากระบบ SCIP - Security Cooperation Information Portalเพื่อเตรียมการในเรื่องการขนส่ง การตรวจรับสิ่งอุปกรณ์

๖.๑๐.๒LOA ประเภท BOE และ CLSSA เมื่อ LOA ได้รับการ Implement แล้ว กรมฝ่ายยุทธบริการ ก็สามารถทำการเบิกชิ้นส่วนซ่อม อะไหล่ ฯลฯ ผ่านระบบ SCIP - Security Cooperation Information Portalทั้งนี้การควบคุมวงเงิน กรมฝ่ายยุทธบริการสามารถประมาณการยอดงบประมาณของการเบิกได้จากราคาชิ้นส่วนซ่อมเดิมที่เคยทำการเบิก หรือจัดซื้อมาก่อน หรือหาข้อมูลราคา, National Stock Number หรือ Part Number จาก ระบบ FED Log ได้ การเบิกหน่วยจะต้องใส่รายละเอียดจำเป็นอื่นๆ ตามแบบฟอร์มของระบบSCIP ให้ครบเช่น ความเร่งด่วนของการเบิก การกำหนด DTC – Delivery Term Code เป็นต้น

๖.๑๐.๓การดำเนินการกับ Billing Statement - DD Form 645ราคาที่ปรากฏใน LOA หรือ ราคา ชิ้นส่วนซ่อมที่ใช้กำหนดราคาในการเบิกเป็นราคาโดยประมาณเท่านั้นราคาที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากลูกค้าจริงจะปรากฏอยู่ใน Billing Statement- DD Form 645ซึ่งสหรัฐฯ จะแจกจ่ายให้กับกองทัพบกทุกๆ ๓ เดือน เมื่อกรมฝ่ายยุทธบริการ สำนักงานผู้ช่วยทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ได้รับ Billing Statement- DD Form 645หน่วยจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้

๖.๑๐.๓.๑ การชำระเงินตาม Term of Payment มีจำนวนเท่าใด ในแต่ละสัญญาทั้งนี้ กรมฝ่ายยุทธบริการจะต้องวางฎีกาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเช่นเดียวกับ ข้อ ๖.๗.๒

๖.๑๐.๓.๒ การชำระเงินครอบคลุมกับราคาสิ่งอุปกรณ์ที่ปรากฏทุกรายการใน LOA หรือไม่

๖.๑๐.๓.๓ การเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์SDR-Supply Discrepancy Report สหรัฐฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยหรือไม่

๖.๑๐.๓.๔ LOA พร้อมจะทำการปิดสัญญาหรือไม่ ทั้งนี้สหรัฐฯ จะ แจ้งเตือนให้ทราบในเอกสารว่าสัญญาใดจะปิดสัญญาในรอบ Billing Statement- DD Form 645

๖.๑๐.๓.๕ สถานภาพเงินคงเหลือจากการจัดซื้อในบัญชี Holding Account

๖.๑๑ การขนส่ง สิ่งอุปกรณ์มายังประเทศไทย

โดยทั่วไป กห สหรัฐฯ ต้องการให้ผู้ซื้อสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธี FMS เป็นผู้ดำเนินการขนส่งเอง โดยเริ่มตั้งแต่ตำบลที่ตัดจ่ายจากแหล่งผลิตหรือคลังต้นทาง อย่างไรก็ตาม กห สหรัฐฯ ตระหนักว่าผู้ซื้อทุกรายอาจจะไม่สะดวกในการดำเนินการ สิ่งอุปกรณ์บางอย่างไม่สามรถขนส่งทางพานิชได้ สหรัฐฯ จึงกำหนดทางเลือกในหลากหลายรูปแบบให้ประเทศผู้ซื้อพิจารณาดำเนินการทั้งนี้ สหรัฐฯ จะกำหนดให้ผู้ซื้อทราบรายละเอียดใน LOA กรณีซื้อใน LOA ชนิด FOC ส่วนสิ่งอุปกรณ์ที่จัดซื้อใน LOA ชนิด BOE หรือ CLSSA ผู้เบิกจะเป็นผู้กำหนดวิธการขนส่งเองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธี FMS ที่ควรรู้ได้แก่

๖.๑๑.๑ บริษัทผู้รับจัดการขนส่ง F/F Freight Forwarderเป็นบริษัทเอกชนที่มีที่ตั้งอยู่สหรัฐฯเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยวิธี FMS วางแผนประสานงาน ขออนุญาต ส่งออก-นำเข้า และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การสำรองจ่ายค่าขนส่งใน CONUS การเรียกร้องค่าเสียหาย การประกันภัย เพื่อให้สามารถทำการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ที่ได้จัดซื้อโดยวิธี FMS จัดส่งมายังประเทศไทยได้ตามความต้องการของกรมฝ่ายยุทธบริการที่เป็นผู้จัดซื้อ

๖.๑๑.๒ การขนส่งในแผ่นดินสหรัฐฯ CONUS- The Contiguous United State คือการขนส่งใน Main Land ของประเทศสหรัฐฯ ได้แก่ ดินแดน ๔๘ มลรัฐฯ เว้น อลาสกา ฮาวาย และดินแดนที่เป็น เกาะ อื่นๆ ของสหรัฐฯ

๖.๑๑.๓ หนังสือแจ้งการตัดจ่ายล่วงหน้า NOA - Notice of Availabilityเป็นแบบฟอร์มหนังสือของสหรัฐฯ เพื่อแจ้งผู้ซื้อหรือผู้รับจัดการขนส่งของประเทศผู้ซื้อว่าสหรัฐฯ พร้อมที่จะตัดจ่ายสิ่งอุปกรณ์รายการนั้นให้กับผู้ซื้อสาเหตุที่จะต้องมีการแจ้งเตือนเนื่องมาจาก สิ่งอุปกรณ์ อาจจะมีขนาด น้ำหนัก มากกว่าสิ่งอุปกรณ์ทั่วๆ ไป อาจจะเป็นสิ่งอุปกรณ์อันตรายหรือเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีการรับของเป็นกรณีพิเศษและต้องดำเนินกรรมวิธีส่งออกเป็นพิเศษ นอกจากนั้นหนังสือแจ้งการตัดจ่ายล่วงหน้า NOA จะช่วยให้ผู้รับจัดบริการขนส่ง ได้เตรียมการรับสินค้านั้น เช่น การเช่าพื้นที่เก็บสิ่งอุปกรณ์อันตรายที่ได้รับอนุมัติให้เก็บได้หนังสือแจ้งการตัดจ่ายล่วงหน้า NOA ใช้ได้เฉพาะรายการสิ่งอุปกรณ์ที่ปรากฏใน LOA ที่มี DTC 4, 5, 8

เมื่อผู้รับจัดการขนส่ง F/F หรือ นายทหารจัดหาฯได้รับ NOA จะต้องแจ้งที่อยู่ตาม MAPAD- Military Assistance Program Address Directoryลงในแบบฟอร์ม NOA แล้วส่งคืนไปยังหน่วยงานสหรัฐฯ ที่ส่งมาให้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมทั้งนี้จะต้องมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้รับจัดการขนส่งนายทหารจัดหาฯและกรมฝ่ายยุทธบริการที่จัดซื้อเพื่อวางแผนการขนส่งให้ประหยัดงบประมาณทันเวลาที่ต้องการ

๖.๑๑.๔ บัญชีตำบลปลายทางตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร MAPAD - Military Assistance Program Address Directory จะเป็นบัญชีแสดงตำบลปลายทางและรหัสตำบลปลายทางเพื่อใช้สำหรับระบุสถานที่ตำบลปลายทางที่ผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะให้สหรัฐฯจัดส่งสิ่งอุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยวิธี FMS ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดให้กับสหรัฐฯ ได้รับทราบหากไม่ดำเนินการใดๆ ภายใน ๑๕ วัน สหรัฐฯ จะดำเนินการตัดจ่ายสิ่งอุปกรณ์โดยอัตโนมัติตามที่อยู่ ใน MAPAD และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตำบลปลายทางกรมฝ่ายยุทธบริการต้องแจ้งให้สหรัฐฯทราบเช่นกันข้อมูลที่อยู่ที่จะต้องระบุ ใน MAPAD ได้แก่

       • ที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์สิ่งอุปกรณ์และสินค้าที่เป็นหีบห่อขนาดเล็ก
       • ที่อยู่ในการจัดส่ง NOA
       • ที่อยู่ในการรับทราบสถานภาพของการส่งกำลังและการขนส่งสิ่งอุปกรณ์
       • ที่อยู่ ตำบลปลายทาง/ที่อยู่สุดท้ายในประเทศไทย

๖.๑๑.๕ เอกสารที่จะใช้ขออนุมัติจากสหรัฐฯ ในการนำเข้าและส่งออกสิ่งอุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยวิธี FMS เอกสารเหล่านี้ บริษัท F/F จะเป็นผู้ดำเนินการเตรียมแบบฟอร์มพร้อมทั้งแนบสำเนา LOA ที่ Implement แล้วโดย น.จัดหาฯ เป็นผู้จัดส่งให้

       • DSP-94ใบอนุญาตส่งออก สิ่งอุปกรณ์และบริการด้านการป้องกันประเทศที่จัดซื้อโดยวิธี FMS
       • DSP-85ใบอนุญาตส่งออกประเภทถาวร / ชั่วคราว/ นำเข้าประเภทชั่วคราว สหรับสิ่งอุปกรณ์สำหรับป้องกันประเทศที่มีชั้นความลับและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
       • DSP-61 ใบอนุญาตนำเข้าประเภทชั่วคราว สำหรับสิ่งอุปกรณ์สำหรับป้องกันประเทศที่ไม่มีชั้นความลับ

๖.๑๑.๖ รหัสการขนส่ง DTC- Delivery Term Code จะเป็นเครื่องกำหนดการขนส่งสิ่งอุปกรณ์จาก กห สหรัฐฯ ไปถึงมือผู้ซื้อสามารถทราบรายละเอียดได้จาก LOA ในทุกรายการที่จัดซื้อ ผู้ซื้อจะต้องรับทราบและเตรียมการขนส่งไว้ล่วงหน้า รหัสที่กำหนดเกี่ยวกับการขนส่งสหรัฐฯ กำหนดเป็น DTC - Delivery Term Codeมีสองประเภทคือ

๖.๑๑.๖.๑ DTC สำหรับใช้ขนส่งสิ่งอุปกรณ์จากสหรัฐฯ มายังประเทศผู้ซื้อ รหัส DTC ได้แก่ Code 2 3 4 5 6 7 8 9 0 DTC Code ที่ใช้ประจำสำหรับกองทัพบกคือ

    • Code 4 คลังสหรัฐฯ ตัดจ่ายสิ่งอุปกรณ์ไปยังบริษัทรับจัดการขนส่ง F/F -Freight Forwarderโดยใช้วิธี CCBL- Collect Commercial Bill of Lading คือ การเก็บเงินปลายทางของบริษัทที่ทำการขนส่งใน CONUS ค่าใช้จ่ายนี้ บริษัท F/F จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศสหรัฐฯ ก่อน แล้วมาเรียกเก็บจากกองทัพบกภายหลัง
    • Code 5คลังสหรัฐฯ ตัดจ่ายสิ่งอุปกรณ์ไปยังบริษัทรับจัดการขนส่ง Freight Forwarder โดยใช้วิธี CBL-Commercial Bill of Lading ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดรวมในราคาสิ่งอุปกรณ์แล้วหรือ DTS- Defense Transportation Systems สหรัฐฯ จะออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมดแล้วเรียกเก็บจาก ผู้ซื้อใน LOA
    • Code 8คลังสหรัฐฯ ตัดจ่ายสิ่งอุปกรณ์ไปยังเรือหรืออากาศยาน ณ ท่าส่งออกที่ กห สหรัฐฯ ควบคุม สหรัฐฯ จะใช้วิธี CBLหรือ GBL- Government Bill of Lading หรือระบบขนส่งของ กห สหรัฐฯ DTS – Defense Transportation Systems
    • Code 9คลังสหรัฐฯ ตัดจ่ายสิ่งอุปกรณ์ไปยังเรือหรืออากาศยาน ณ ท่าตำบลปลายทางของประเทศผู้ซื้อ สหรัฐฯ จะใช้วิธี CBL หรือ GBL หรือ DTS เหมือนCode 8

๖.๑๑.๖.๒ DTC สำหรับใช้ขนส่งสิ่งอุปกรณ์จากประเทศผู้ซื้อมายังสหรัฐฯจะใช้ Code เป็นอักษร ได้แก่ A B C D E F G H Jทั่วไปจะใช้ ๒ รหัส คือ

    • Code Eประเทศผู้ซื้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
    • Code F ประเทศสหรัฐฯออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๖.๑๒ การเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ SDR - Supply Discrepancy Report

กรมฝ่ายยุทธบริการจะดำเนินการเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ เมื่อสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับจากการจัดซื้อไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นทั้งปริมาณและคุณภาพ หรือจากสาเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์

๖.๑๒.๑ ชนิดของ SDR - Supply Discrepancy Reportเราสามารถจำแนกประเภทการเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๖.๑๒.๑.๑ Transportation Discrepanciesเป็นการเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์อันเนื่องมาจากการ สูญหาย หรือ การชำรุด อันเนื่องมาจากการขนส่งการชำรุดเสียหายในลักษณะนี้ส่วนใหญ่สามารถมองเห็นได้จากสภาพภายนอกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งสามารถเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์จากสหรัฐฯ ได้ทันที

๖.๑๒.๑.๒Product Quality Deficiency Reports เป็นการเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์อันเนื่องมาจากผลิตสินค้ามีตำหนิ สิ่งอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะจะใช้งาน เช่น ไม่ผ่านมาตรฐานของสหรัฐฯ เป็นต้น

๖.๑๒.๑.๓ Financial Discrepancies เป็นการเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการคิดค่าสิ่งอุปกรณ์ ค่าดำเนินการทางธุรการหรือค่าอื่นๆ

๖.๑๒.๒ การทำรายงานเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑๒.๒.๑ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละใบเบิกหรือในแต่ละรายการสิ่งอุปกรณ์ ที่สหรัฐฯ ส่งมาให้ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไป (ราคาคิดรวมค่าสิ่งอุปกรณ์ ค่าขนส่ง และค่าบรรจุหีบห่อ)ให้กรมฝ่ายยุทธบริการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายทันทีสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนย่อยที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนด แต่ทำให้สิ่งอุปกรณ์รายการหลักที่มีมูลค่าสูงกว่าเกณฑ์ใช้งานไม่ได้ ให้ทำการเรียกค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ต่อสิ่งอุปกรณ์หลักนั้นๆส่วนรายการอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์ เรียกร้องค่าเสียหายให้กรมฝ่ายยุทธบริการรวบรวมรายละเอียดส่งให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกเพื่อส่งต่อให้ JUSMAG ทั้งนี้ กองทัพบกไทยและสหรัฐฯ จะได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

๖.๑๒.๒.๒ ในกรณีที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า สหรัฐฯ ได้จัดส่งสิ่งอุปกรณ์มาแล้วแต่คลังกรมฝ่ายยุทธบริการไม่ได้รับสิ่งอุปกรณ์ให้กรมฝ่ายยุทธบริการตรวจสอบการขนส่งและสอบทานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่แน่ใจว่าสิ่งอุปกรณ์เกิดการสูญหายหากมูลค่าสิ่งอุปกรณ์ที่ขาดหายไปเข้าเกณฑ์ในข้อ ๖.๑๒.๒.๑ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการติดตามการขนส่งผ่านนายทหารจัดหาฯ ก่อน เพื่อให้ทราบว่าผู้แทนจัดการขนส่งได้รับสิ่งอุปกรณ์ที่ขาดหายไปนั้นหรือไม่ หรือสิ่งอุปกรณ์ตกค้างอยู่ที่ใด หากติดตามแล้วไม่ได้ผล ให้ทำรายงานเรียกค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ต่อไป ทั้งนี้จะต้องดำเนินการโดยเร็วไม่เกิน ๑๕๐ วัน หลังจากวันที่ฝ่ายสหรัฐฯ แจ้งว่าได้ส่งของออกจากคลังมาแล้ว

๖.๑๒.๓ หากต้องมีการเรียกร้องค่าชดใช้ กรมฝ่ายยุทธบริการจะต้องบันทึกข้อมูลเรียกค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ลงในระบบ SCIP - Security Cooperation Information Portal โดยเร็วที่สุดเนื่องจากสหรัฐฯ จำกัดเวลาในการเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์พร้อมกันนี้ ให้กรอกรายละเอียดลงใน Standard Form 364 (SF364) พร้อมแนบสำเนา LOA และเอกสารอื่นที่เห็นควร เช่น DD From 1348-1Aหรือ DD Form 250 ภาพถ่ายสิ่งอุปกรณ์ ส่งตัวจริง ๑ ฉบับและสำเนา ๖ ฉบับ ให้กับ JUSMAG ผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ทั้งนี้จะต้องดำเนินการไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สหรัฐฯ ตัดจ่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากคลังหรือจากแหล่งจัดหาอื่นๆ จนถึงวันที่กรมฝ่ายยุทธบริการดำเนินการป้อนข้อมูลเข้าระบบ SCIP

๖.๑๒.๔ เมื่อสหรัฐฯ แจ้งตอบรับเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ แล้ว ให้กรมฝ่ายยุทธบริการสรุปทุกรายการที่เรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ ในสัญญานั้นๆ แจ้งสำนักงานปลัดบัญชีทหารบกทราบ เพื่อติดตามการคืนเงินในสัญญาและใช้เป็นข้อมูลในการปิดสัญญาต่อไป

๖.๑๓ การส่งสิ่งอุปกรณ์ไปทำการซ่อมบำรุงแบบ Repair & Return หรือการส่งไปดำเนินการตามการรับประกันให้ปฏิบัติ ดังนี้

๖.๑๓.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการรายงานขออนุมัติส่งสิ่งอุปกรณ์ออกนอกราชอาณาจักรผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

๖.๑๓.๒ กรณีที่เป็นการส่งสิ่งอุปกรณ์ไปดำเนินการซ่อมบำรุงตามเงื่อนไขการประกัน ให้กรมฝ่ายยุทธบริการ ส่งรายละเอียดให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกเพื่อประสาน JUSMAG ขอทราบตำบลปลายทางและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการที่จะจัดส่งรวมทั้งวิธีการและผู้รับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดการขนส่ง

๖.๑๓.๓กรณีที่เป็นการส่งสิ่งอุปกรณ์ไปทำการซ่อมบำรุงแบบ Repair & Return ให้กรมฝ่ายยุทธบริการ ส่งรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ที่จะจัดส่งให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกเพื่อประสาน JUSMAG ขอทราบตำบลปลายทางและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการที่จะจัดส่งและเมื่อทราบรายละเอียดแล้วให้กรมฝ่ายยุทธบริการทำการแจ้งวิธีการขนส่ง รายการ จำนวนน้ำหนัก ขนาด มูลค่าสิ่งอุปกรณ์ รายละเอียดตำบลปลายทาง รวมทั้งชื่อ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ( Point of Contact) และจัดส่งเอกสารที่จำเป็นในการส่งออกสิ่งอุปกรณ์นั้นๆ ให้กรมการขนส่งทหารบกทราบ รวมทั้งแนบเอกสารอนุมัติให้นำสิ่งอุปกรณ์ออกนอกราชอาณาจักร

๖.๑๓.๔ กรมการขนส่งทหารบกประสานการดำเนินการและจัดส่งสิ่งอุปกรณ์กับผู้รับจัดการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพไทย เพื่อทำการส่งสิ่งอุปกรณ์ออกนอกราชอาณาจักร

๖.๑๓.๕ เมื่อได้ส่งสิ่งอุปกรณ์ออกไปเรียบร้อยแล้ว ให้กรมการขนส่งทหารบกส่งเอกสารให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่เป็นเจ้าของสิ่งอุปกรณ์นั้นทราบผลการดำเนินการด้วยทุกครั้ง

๖.๑๔ การปิดสัญญาCase Closure Accelerator เมื่อสิ่งอุปกรณ์ตามรายการใน LOA ได้รับการตัดจ่ายหรือผู้ซื้อได้รับบริการต่างๆ ตาม LOA ครบแล้วทั้งนี้กรมฝ่ายยุทธบริการจะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดในระบบ SCIP ประกอบกับรายงานการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ไม่มีการค้างดำเนินการในการเรียกร้องค่าชดใช้สิ่งอุปกรณ์ การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางด้านการเงิน ทั้งในเรื่องเรียกเก็บเงินจากสหรัฐฯ การเบิกถอนเงินจากบัญชีกองทัพบกไปชำระค่าสิ่งอุปกรณ์ให้กับบริษัทผู้ผลิต ฯลฯ หน่วย Implement Agency อันได้แก่ ทบ.สหรัฐฯ จะส่งรายงานขอทำการปิดสัญญาซื้อไปยังหน่วย DFAS-DE/I และหน่วยนี้จะแจ้งเตือนกรมฝ่ายยุทธบริการที่เป็นผู้ซื้อผ่าน Billing Statementถ้าไม่มีการทักท้วงใดๆ ของหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย LOA รหัสนั้น สหรัฐฯ จะทำการปิดสัญญา และหากมีเงินเหลือจากการจัดซื้อ สหรัฐฯก้จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีHolding Account ในชื่อบัญชีกองทัพบกต่อไป

๖.๑๕ Third Party Transferประเทศที่จัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์ บริการ และการฝึก จากสหรัฐฯ ทุกชนิดมีข้อผูกพันในสัญญาว่า หากมีการดำเนินการใดๆเพื่อส่งต่อสิ่งอุปกรณ์นั้นให้ ประเทศหรือ องค์กร อื่นๆ จะต้องขออนุมัติดำเนินการจากสหรัฐฯ ก่อน เงื่อนไขในการขออนุมัติThird Party Transfer มีดังนี้

๖.๑๕.๑ การโอน หรือการครอบครองสิ่งอุปกรณ์ หรือบริการทางทหารของสหรัฐฯ โดยผู้ที่ไม่ใช่ นายทหาร ลูกจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทย สำหรับกรณีที่เป็นบริษัทเอกชนให้ยกเว้นบริษัทในสหรัฐฯ ที่ดำเนินการตามสัญญา โดยมีการระบุอยู่ในท้ายสัญญาที่เคยมีการประสานกับหน่วยงาน DSCA - Defense Security Cooperation Agency และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ไว้แล้ว

๖.๑๕.๒ การใช้หรืออนุญาตให้ใช้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้า

๖.๑๕.๓ กรณีต้องการรับมอบหรือโอนสิ่งอุปกรณ์ หรือบริการทางทหารของสหรัฐฯ จากประเทศ อื่น

การดำเนินการ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการจัดทำเอกสารดังมีรายละเอียดตามที่สหรัฐฯ กำหนดส่งเรื่องให้กับสหรัฐฯ ผ่าน กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เพื่อขอรับอนุมัติจากสหรัฐฯ ต่อไป

*********

</strong>

หมายเลขบันทึก: 616668เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2016 02:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ตุลาคม 2016 03:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี